Skip to main content

de vereniging

HIER Meierijstad
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK nummer: 40219800
RSIN: 801767088
SBI code: 9492 Politieke organisatie
Bankrekening NL72 INGB 0007 6123 51

beleidsplan

Doelstelling

Het doel van onze partij wordt in het huishoudelijk reglement als volgt omschreven: het doel van de partij is om, met inachtneming van de kernwaarden van de partij, zoveel mogelijk invloed te verwerven binnen het gemeentebestuur en hierdoor deze kernwaarden en het per verkiezingsperiode vast te stellen partijprogramma te kunnen waarborgen.

Speerpunten

Klik op deze link om onze speerpunten te zien (iets naar beneden scrollen, de speerpunten staan op onze homepage)

Strategie

HIER zet zich op allerlei manieren om op te komen voor onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn verder uitgewerkt in ons partijprogramma. Wij dragen onze kernwaarden via onze sterke contacten met de samenleving uit. Waar nodig maken wij gebruiken van (sociale) media. Als partij hebben wij op allerlei manier voelsprieten in deze samenleving en weten zo precies wat er leeft.

Onze fractie zet onze kernwaarden en partijprogramma om in de politieke beslissingen die zij als gemeenteraadsleden maken. Waar nodig dienen zij eigen voorstellen in om plannen gedaan te krijgen of stellen zij via moties en amendementen wijzigingen voor. Ze proberen vooraf draagvlak te creëren bij de andere partijen en binnen de samenleving voor deze voorstellen, moties en amendementen om de kans te vergroten dat ze ook daadwerkelijk aangenomen worden.

HIER vindt dat wij onze kernwaarden het beste dienen als wij aan het stuur zitten. Wij doen dan ook liever mee aan de coalitie dan dat wij in de oppositiebankjes plaats moeten nemen. Om een coalitie te kunnen vormen moeten wij soms wel eens concessies doen aan punten in ons partijprogramma (zo werkt het nu eenmaal in de politiek) hierbij waken wij wel dat onze kernwaarden ferm overeind blijven.

Beloningsbeleid

Het statutaire bestuur, beleidsbepalers en overige actieve leden van HIER doen dit op vrijwillige basis. Hier staat geen vergoeding tegenover. De wethouders en gemeenteraads- en fractieleden en burgerleden krijgen voor hun werk in die functies een wettelijke vergoeding van de gemeente. Deze gelden gaan buiten de boeken van HIER om.

Voor uitzonderlijk intensieve activiteiten kan het bestuur besluiten om incidenteel bepaalde personen voor hun werk te compenseren. Het gaat hier dan om een buitensporige hoeveelheid werk ten opzichte van andere vrijwilligers. De vergoeding hiervoor is maximaal gelijk aan de wettelijk toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk.

Verantwoordingsformulier

Verantwoordingsformulier

Activiteiten

Onze fractie vervult haar taken binnen de gemeenteraad. Hierbij houdt zij regelmatig achterbanvergaderingen om gevoel te houden met wat er leeft in de achterban. Ongeveer eens per maand houdt de fractie een openbare vergadering in een van de dertien kernen van Meierijstad. Deze vergadering in publiek toegankelijk.

Daarnaast organiseren wij als vereniging van alles om in contact te blijven met de samenleving. Wij zijn regelmatig aanwezig bij openbare vergaderingen van dorps- en wijkraden en allerlei (belangen)verenigingen. Ook organiseren wij zelf bijeenkomsten in een dorp of wijk of voor een specifiek thema.

Organisatie

Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De ALV bepaald de inhoud van onze statuten, ons huishoudelijk reglement, het partijprogramma en het verkiezingsprogramma. Daarnaast accorderen zij de kieslijst bij verkiezingen, de benoeming van wethouder en de financiën van de vereniging.

Het bestuur verzorgt de dagelijkse leiding van de vereniging en legt verantwoording af aan de ALV.

De fractie zorgt voor de politiek taken. Dit doen zijn in lijn met de landelijke wetgeving en lokale verordeningen. De fractie acteert hierbinnen voor een groot deel onafhankelijk van de vereniging.

Verder kan het bestuur diverse commissies aanstellen. Zo is er bijvoorbeeld een commissie Lokale borging om het contact met de samenleving te houden. Rondom de verkiezingen worden er commissies bijeen geroepen om bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma op te stellen, de kieslijst samen te stellen en campagne te voeren.

bescherming van persoonsgegevens

Leden

Als vereniging willen en moeten wij weten wie onze leden zijn. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk hun privacy te respecteren. Over onze leden registreren wij alleen de gegevens die door het lid zelf opgegeven zijn en gegevens over het lidmaatschap en aanwezigheid, te weten:

  • Titel, Naam, Adres, Woonplaats,
  • Emailadres(sen) en telefoonnummer(s)
  • Geslacht, geboortedatum en plaats
  • Beroep
  • Datum start lidmaatschap en betalingsgegevens
  • Aanwezigheid bij algemene ledenvergadering en betaalde verenigingsactiviteiten

Deze gegevens worden door slechts één bestuurslid verwerk. Om de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen wordt een kopie bij een tweede bestuurslid bewaard. Alleen het emailadres van de leden is bij een klein aantal andere bestuursleden/werkgroepleden bekend voor het versturen van mailings en uitnodigingen. Verder kan de naam en eventuele uitspraken van het lid voorkomen in notulen van vergaderingen en kunnen er bij bijeenkomsten foto’s gemaakt zijn waar het lid op te zien is.

Na het opzeggen van het lidmaatschap worden de gegeven in de ledenadministratie nog twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Vermeldingen in notulen en bankoverschrijvingen worden niet actief verwijderd. Het lid mag vragen om eventuele vermeldingen op de website te verwijderen, dit wordt niet actief gedaan.

Bijzondere leden

Voor leden die op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen staan worden de vanuit de gemeente vereiste gegevens verzameld en bewaard tot een jaar na de volgende verkiezingen. Daarnaast worden deze leden met naam, geslacht, woonplaats, leeftijd, foto en beschrijving vermeld in publicaties.

Van leden die wethouder of raadslid worden, wordt in overleg met het lid gegevens gedeeld met de gemeente en via publicaties. Van leden die deel uitmaken van het bestuur of een werkgroep wordt in overleg met het lid gegevens gedeeld met andere leden en via publicaties.

Externe verwerkers

Team Meierijstad deelt de persoonsgegevens niet met buitenstaanders of andere bedrijven/instellingen.