Verkiezingen 2022

Wij wonen hier, wij werken hier, wij sporten hier. Hier is het te doen.
Hier in de eigen kern, hier in Meierijstad en hier in de regio.
Wij zijn HIER!

Op deze pagina vindt u onze informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Een overzicht van onze nieuwsberichten, onze speerpunten en ons verkiezingsprogramma. Ons verkiezingsprogramma hebben we verdeeld in berichten over de verschillende onderwerpen, zodat u ze makkelijk kunt lezen. U kunt het gehele programma ook downloaden als pdf.

Nieuwsberichten

Kieslijst 2022

Geschreven door | Verkiezingen 2022

Graag stellen de mensen op onze kieslijst zich aan u voor. Hieronder de volledige kieslijst van HIER Meierijstad en een introductie van de eerste tien mensen die u op het verkiezingsformulier gaat terug zien.

Lees meer

Ons DNA

Geschreven door | Verkiezingen 2022

HIER is een grote lokale partij. Onafhankelijk en vrij in het bepalen van de standpunten. We hebben leden in bijna alle kernen van Meierijstad en maakten deel uit van de coalitie in de gemeenteraad in de afgelopen bestuursperiode.

Lees meer

Inleiding van ons programma

Geschreven door | Nieuws, Verkiezingen 2022

Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering op 11 januari is het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een programma waarin zowel de grote beleidslijnen worden meegenomen, als ook de belangrijke concrete zaken in de verschillende kernen.

Lees meer

Onze speerpunten

Gezondheid

HIER vindt gezondheid topprioriteit. Een goede gezondheid is waardevol voor iedereen. HIER wil goede gezondheid bevorderen en stimuleren en legt de nadruk op “positieve gezondheid”. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, maar gaat over geluk en welbevinden. Het gaat dan zowel om persoonlijke gezondheid als een gezonde woon- en leefomgeving.

Duurzaamheid

HIER wil de ambitieuze duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad uitvoeren, zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar het goed leven is. Wij zetten hierbij in op maximale participatie van burgers, instellingen en bedrijven.

Rechtvaardige samenleving

HIER staat voor een rechtvaardige overheid die haar inwoners beschermt tegen willekeur, machtsmisbruik en onrecht. Een overheid die ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Wanneer diezelfde overheid plannen maakt, dan betrekt zij de mensen over wie het gaat vroegtijdig, zodat mensen gehoord worden en invloed uit kunnen oefenen.

Inclusieve samenleving

HIER streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet. We hebben begrip voor elkaar en “je mag zijn wie je bent”. Ongeacht achtergrond, mogelijkheden of beperkingen heeft iedereen recht op een thuis, op werk en op een sociaal leven. Mensen kunnen zichzelf ontwikkelen en samen met anderen invloed uitoefenen op hun directe omgeving. De gemeente biedt hulp aan inwoners die het (even) niet redden.

Lokaal ondernemerschap

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde lokale economie en een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die duurzaam werken met mensen en producten uit de regio.

Wonen

HIER vindt dat de overheid de regie op woningbouw verder op moet pakken, met ontwikkelaars, inwoners en coöperaties. Dit om actief woningen te bouwen, maar ook te transformeren voor de bestaande behoefte. Voor alle doelgroepen. In alle kernen. Met een focus op betaalbaarheid, starters en senioren. Iedereen roept “bouwen, bouwen, bouwen”, HIER gaat voor “bewust bouwen en verbouwen”.

Verkiezingsprogramma 2022

Algemeen bestuur

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

Met algemeen bestuur bedoelen wij de gemeente als organisatie, intern en extern gericht. Wat wil je uitstralen richting de eigen inwoners als ook richting de regio? HIER vindt het van belang dat we iedereen en elke kern gelijkwaardig behandelen.

Lees meer

Economische zaken

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde, lokale economie. HIER streeft naar een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die op een duurzame manier werken met mensen en producten uit de regio. Lokaal ondernemerschap is één van de speerpunten van HIER.

Lees meer

Onderwijs

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

Natuurlijk is voor HIER, goed onderwijs in Meierijstad erg belangrijk. Alle kinderen in onze gemeente krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en vaardigheden te leren om zich zo een positie te verwerven in onze maatschappij. Voor HIER betekent goed onderwijs een kans voor onze kinderen op een eerlijke start en pakken we kansongelijkheid aan. Elke kind heeft talenten. HIER vindt dat kinderen het recht hebben om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Goed onderwijs is hiervoor essentieel.

Lees meer

Cultuur en recreatie

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

Dit is een veelomvattend programma waarin veel van de waarden van HIER terugkomen. Voor positieve gezondheid, welbevinden en geluk, is het van belang dat de gemeente goede basisvoorzieningen heeft in alle kernen. In dit programma schrijven we over onze plannen met betrekking tot Kunst, cultuur, sport en recreatie.

Lees meer

Sociaal domein

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

Met het sociaal domein bedoelen we (de samenhang in de) sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Lees meer

Volksgezondheid en milieu

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

Volgens HIER is gezondheid het meest belangrijke dat een mens bezit. Daarmee weegt gezondheid in de onderlinge afweging tussen beleidsthema’s zwaar. Daarnaast wil HIER de ambitieuze duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad uitvoeren zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar het goed leven is. Wij zetten hierbij in op maximale participatie van burgers, instellingen en bedrijven.

Lees meer

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

De Ruimtelijke Ordening wordt meer en meer ‘het gevecht om de ruimte’. Zetten we deze ruimte in voor, natuur, duurzaamheidsoplossingen, agrariërs of woningbouw. Wat HIER betreft blijven we vooral in gesprek met elkaar om de juiste afwegingen en keuzes te maken waarbij de overheid meer regie en daadkracht moet tonen. Welke andere keuzes wij voorstellen lees je hier.

Lees meer

Financiën

Geschreven door | Verkiezingsprogramma 2022

HIER wil graag een gezonde gemeente op het gebied van financiën. Wij vinden dat, naast alle basisbehoeften die er nodig zijn, dat het welbevinden van de inwoners van Meierijstad voorop staat. Financiële risico’s mogen daarbij genomen worden, zolang we de belangen afweging kunnen verantwoorden.

Lees meer