Skip to main content

Wij zijn HIER

HIER is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en wijken in de gemeente Meierijstad en behoud van de lokale waarden en eigen identiteit nastreeft.

Samen maken we Meierijstad!

Verbinding

HIER is een lokale, politieke partij. Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze manier werken we aan Meierijstad, voor iedereen!

Eigenheid

Als krachtige bestuurspartij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners, voor iedereen uit de hele gemeente Meierijstad, in alle 13 kernen. Wij zijn trots op de eigenheid van al die 13 kernen. Deze eigenheid willen we behouden en versterken.

Geworteld

Met behulp van een breed netwerk staan wij met onze wortels in Meierijstad. We zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar we komen zelf ook uit deze gemeenschap.

Zeggenschap

Goede communicatie met onze inwoners is ons uitgangspunt. Goede communicatie betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren. Door de inwoners van Meierijstad in een vroeg stadium te betrekken bij onze plannen, geven wij ze zeggenschap. Mensen voelen zich gehoord en betrokken. Dat geeft ons werk draagvlak.

hier & nu

Dienstverlening Dichtbij – Heroverweging Sluiting Loketten in Schijndel en Sint-Oedenrode

Geschreven door Nieuws

De fractie HIER heeft een motie ingediend, “Dienstverlening Dichtbij: ook voor Schijndel en Sint-Oedenrode”, die oproept tot heroverweging van de sluiting van de dienstverleningsloketten van Burgerzaken in deze kernen. De motie, ingediend tijdens de raadsvergadering op 14 december 2023, benadrukt het belang van toegankelijke gemeentelijke diensten voor alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en minder mobiele…

Lees meer

Begroting 2024

Geschreven door Fractie nieuws

In de commissievergadering van 26 oktober jl. werd de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 besproken.  Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake over dit agendapunt. Begroting De donkere dagen komen er weer aan. Komend weekend gaat de klok een uur terug en wordt het vroeg donker. Dit roept bij iedereen andere emoties op. Voor de een is dit het gevoel…

Lees meer

Ecologisch onderzoek bij spouwmuurisolatie

Geschreven door Nieuws

Bij spouwmuurisolatie moet altijd gekeken worden of dit goed uitgevoerd kan worden. Een van deze eisen is dat er geen vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn, deze controle werd altijd gedaan door het bedrijf dat de isolatie uitvoerde. Door een uitspraak van de Raad van State is sinds kort een ecologisch onderzoek verplicht wat 5000 tot 6000 Euro kan kosten….

Lees meer

onze speerpunten

Gezondheid

HIER vindt gezondheid topprioriteit. Een goede gezondheid is waardevol voor iedereen. HIER wil goede gezondheid bevorderen en stimuleren en legt de nadruk op “positieve gezondheid”. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, maar gaat over geluk en welbevinden. Het gaat dan zowel om persoonlijke gezondheid als een gezonde woon- en leefomgeving.

Duurzaamheid

HIER wil de ambitieuze duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad uitvoeren, zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar het goed leven is. Wij zetten hierbij in op maximale participatie van burgers, instellingen en bedrijven.

Rechtvaardige samenleving

HIER staat voor een rechtvaardige overheid die haar inwoners beschermt tegen willekeur, machtsmisbruik en onrecht. Een overheid die ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Wanneer diezelfde overheid plannen maakt, dan betrekt zij de mensen over wie het gaat vroegtijdig, zodat mensen gehoord worden en invloed uit kunnen oefenen.

Inclusieve samenleving

HIER streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet. We hebben begrip voor elkaar en “je mag zijn wie je bent”. Ongeacht achtergrond, mogelijkheden of beperkingen heeft iedereen recht op een thuis, op werk en op een sociaal leven. Mensen kunnen zichzelf ontwikkelen en samen met anderen invloed uitoefenen op hun directe omgeving. De gemeente biedt hulp aan inwoners die het (even) niet redden.

Lokaal ondernemerschap

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde lokale economie en een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die duurzaam werken met mensen en producten uit de regio.

Wonen

HIER vindt dat de overheid de regie op woningbouw verder op moet pakken, met ontwikkelaars, inwoners en coöperaties. Dit om actief woningen te bouwen, maar ook te transformeren voor de bestaande behoefte. Voor alle doelgroepen. In alle kernen. Met een focus op betaalbaarheid, starters en senioren. Iedereen roept “bouwen, bouwen, bouwen”, HIER gaat voor “bewust bouwen en verbouwen”.

Lokale partij

HIER is een lokale, politieke partij en de grootste partij in Meierijstad. HIER heeft leden in bijna alle kernen van Meierijstad en we maken deel uit van de coalitie in de gemeenteraad. De andere coalitiepartners zien ons als een betrouwbare partner en onze wethouder Rik Compagne als een betrouwbare bestuurder. HIER heeft geen binding met een landelijke politieke partij. We zijn onafhankelijk en vrij en bepalen onze standpunten zelf.

Ons DNA

HIER vindt onderstaande politieke standpunten belangrijk en wij dragen die ook uit:

  • We werken samen met organisaties en burgers om het beste voor iedereen te realiseren.
  • We werken pragmatisch en probleemoplossend.
  • We baseren onze standpunten op feiten en cijfers.
  • We houden ons aan afspraken of leggen het uit als dit niet lukt.
  • We luisteren naar onze leden; zij hebben met ons het partijprogramma opgesteld.
  • We staan achter onze speerpunten en maken keuzes die daarmee in overeenstemming zijn.