Skip to main content
Nieuws

Beschouwingen mijlpalen van Meierijstad

Geschreven door 26 juni 2017januari 14th, 2022No Comments

Beschouwingen mijlpalen van Meierijstad

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni jl. hebben alle fracties een beschouwing gegeven over de Mijlpalen van Meierijstad. Wij nemen u mee in onze beschouwingen

De centrale thema’s zijn ons als Team Meierijstad uit het hart gegrepen. We benoemen er 3.

Als we het hebben over participatie dan is dat een onderwerp waar alle partijen achter staan maar je ziet ook dat de raad stoeit met participatie: Waar blijft je rol als raadslid?

Echte participatie werkt alleen met betrokkenheid van de raad, het nadrukkelijk aanwezig zijn bij het proces van die raad en het lef om meer ruimte en vertrouwen aan de inwoners te geven. Kaders stellen, glashelder communiceren waar de raad over besluit en vervolgens loslaten…Een prachtige opgave voor ons alle 35 raadsleden!

Leefbaarheid, In alle 13 kernen van Meierijstad is dit het woord waar het allemaal om draait.

Leefbaarheid gaat over wonen, voorzieningen, in de breedste zin van het woord, en eigen identiteit.

Eigen identiteit die is er, die maken mensen zelf, waar de gemeente samen met inwoners voor moeten zorgen dat zijn de andere 2. Uit Mijlpalen van Meierijstad blijkt dat het college dit goed begrepen heeft. Aan ons de schone taak om het college aan te moedigen hier hard voor aan het werk te gaan.

Gezondheid: ook weer zo’n breed begrip, het gaat zowel om fysieke gezondheid en gezonde leefomgeving als ook om sociale gezondheid: Voor de gemeente moet de menselijke maat het uitgangspunt zijn! Het is in ieder geval de toetssteen die Team gebruikt als het om dit onderwerp gaat.

Ik ga nu naar de verschillende programma’s en haal er de onderwerpen uit waar we als Team iets over kwijt willen.

Als eerste de financiën:

OZB

U geeft aan de OZB jaarlijks met 2% te indexeren, met in 2018 een extra verhoging van 2%. Vervolgens gebruikt u de verlaging in de kosten van het afval om de lasten per burger minder te laten stijgen. In het licht van de ambitie die uit het mijlpalen document spreekt en het feit dat fuseren geld kost bij de start kunnen wij dit accepteren.

Weerstandsvermogen

De globale toelichting die wij hebben ontvangen van het college over de gevolgen van de keuzes uit de MvM stemt ons enigszins gerust. Het beeld dat we hebben dient echter nog wel verder te worden aangescherpt in relatie tot de risico’s die wij lopen als gemeente Meierijstad. Wij zullen dit vanuit onze toezichthoudende rol nauwlettend volgen.

Programma 0 bestuur en ondersteuning:

Dienstverlening: We mogen dan wel als 3 gemeenten bij elkaar groot geworden zijn: hierin moeten we klein blijven. Zorg alsjeblieft dat de dienstverlening op orde is! Wij hameren als Team op goede communicatie, korte lijnen en bereikbaarheid.

Dat je naamsbekendheid wil als Meierijstad is een prima streven, maar laten we eerst even dicht bij huis blijven en zorgen dat in ieder geval de organisatie naar onze inwoners goed verloopt!

Ook willen we weten en dat zien we graag in resultaatindicatoren beschreven wanneer we van deze nieuwe schaalgrootte gaan profiteren wat betreft onze bedrijfsvoering. Wanneer krijgen we het terugverdieneffect? Daar moeten we nu al op sturen. Bovendien willen we dat onze inwoners dat op termijn gaan merken, zowel in hun portemonnee alsook in de dienstverlening.

Programma 1 Veiligheid:

Veiligheid is het vraagstuk van deze tijd, want hoe veilig zijn we als burger in deze tijd van terroristische aanslagen. Maar ook drugscriminaliteit: de drugslabs en de wietplantages in het buitengebied.

Als gemeente krijgen we wat dat betreft met steeds ingewikkelder vraagstukken te maken en ze vragen om een goede samenwerking tussen gemeente, politie en justitie.

In onze dorpenstad hebben we veel sociale cohesie. Mensen kunnen zelf ook veel doen aan veiligheid in de wijken. We zijn dan ook blij dat er ingezet wordt op ondersteunen van zogenaamde buurt-apps.

Programma 2 verkeer vervoer en openbare ruimte

We maken ons zorgen over de onderhoudstoestand van veel wegen. Een breed beeld hiervan is noodzakelijk, zodat wij als raad kunnen bepalen of wij voor het verhelpen van slechte wegen extra geld vrij moeten maken.

Programma 3 Economie

De centrumvisie: Onderzoek laat zien dat 30% van de winkels niet terugkomt. Internet neemt het voor een deel over. Dat is een feit! Maar er liggen kansen: maak winkelgebieden compacter, zorg voor meer kwaliteit van de centra en probeer leegstand te veranderen in woningbouw.

Programma 4 Onderwijs

Er worden veel scholen gebouwd de komende jaren, ook in de kleine kernen. Daar zijn we als Team blij mee! Al die nieuw te bouwen scholen moeten multifunctioneel worden. Bouw slim, hou rekening met de omgevingsplannen en combineer die.

Programma 5 Sport cultuur en vrijetijdseconomie

Bij sport ligt de focus van het college heel duidelijk bij de buitensport. Maar Team wil ook aandacht voor de binnensport, ook daar wij zouden een masterplan willen zien.

Ook al vinden wij het zwembad in Rooi zeer belangrijk toch zouden we graag zien dat er eerst een onderzoek en een brede discussie komt over de zwemvoorzieningen in de 3 dorpen. Wij bestrijden de nut en de noodzaak van investeren in de Neul niet maar willen een breder zicht op alle 3 de zwembaden

In 2019 gaan we pas kijken wat we doen met de gemeentelijk kunstcollectie, dat vinden we laat; is het mogelijk om dit naar voren te halen?

Programma 6 Sociaal domein

We hebben de indruk dat in de tijd van transformatie is ingestoken op degelijkheid en het in elkaar schuiven van de 3 gemeenten met rust en financiële rem. Is het correct dat de innovatie vanaf 2019 wordt ingezet?

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

In 2050 willen we als Meierijstad een energie neutrale gemeente zijn. In 2018 hebben we een plan klaar om dit te bereiken. In de uitwerking zien we ambitieuze stappen, zoals het maken van een start met de ontkoppeling van woningen van het aardgasnet. Dit sluit goed aan op de duurzame ontwikkeling die TEAM nastreeft.

Programma 8

Bouwen, bouwen, bouwen dat zijn de signalen die Team krijgt uit met name de kleine kernen. Er zijn de afgelopen jaren flinke achterstanden opgelopen en er is werk aan de winkel.

Het grondbeleid van passief naar faciliterend gegaan, dat is een goede stap. Maar wat verstaat u onder faciliterend? Kan dat ook helpen zijn bij onderhandelen over grondaankoop of het begeleiden van starters en jongeren die in CPO willen bouwen? Zelf initiatieven moeten nemen als het gaat om bouwen kan ingewikkeld zijn. Wat Team betreft mag de gemeente daar een helpende hand bieden.

Bij het programma vitaal buitengebied zien we kansen in nadenken over hoe om te gaan met de veranderingen en ook de maatschappelijke vraagstukken die we hebben als het gaat om ons buitengebied.

We zijn blij dat er gekozen is voor een heel duidelijk participatie bij het opstellen van onze woonvisie. Team is ervan overtuigd dat een breed gedragen woonvisie niet onder in een la terecht komt maar een gebruiksvisie wordt!

Afrondend

Mijlpalen van Meierijstad is een ambitieus en gedegen plan om 3 gemeentes in elkaar te schuiven. In de toekomst kijken kunnen we niet en we zullen vast nog wel voor verassingen komen te staan want immers fuseren met 3 gemeenten en 13 kernen is niet bepaald een eitje.Maar het plan wat nu voor ligt met de centrale thema’s  die er als rode draden doorheen geweven zijn geven ons vertrouwen in het slagen van onze missie: Dat Meierijstad een dorpen-stad is waar we trots op zijn en blijven!! En inderdaad: Meierijstad zijn we samen!

Voor vragen over de beschouwing kan contact opgenomen worden met onze fractievoorzitter Janine Heisterkamp.