Nieuws

Collegewerkprogramma, een hele set aan mijlpalen!

Geschreven door 26 mei 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Collegewerkprogramma, een hele set aan mijlpalen!

Het College van Meierijstad heeft vanuit de kaders van het Coalitiebeleid Akkoord een werkprogramma opgesteld en vastgelegd in: Mijlpalen van Meierijstad. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met coalitie- en niet coalitiepartijen, het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers.

Ook de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben input geleverd. Het vertrekpunt voor de vertaling van de ambities voor Meierijstad heeft het College goeddeels ontleend aan de door genoemde raden vastgestelde besturingsfilosofie van Meierijstad ‘Wij zijn Meierijstad’. De rode draad is investeren in de kracht van de samenleving en oog hebben voor de menselijke maat’ en waarin de visie gericht op 2025 centraal staat.

‘Meierijstad zijn we samen!’, is de titel van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) voor de periode 2017-2022. Hierin worden de speerpunten van beleid en de ambities voor de komende bestuursperiode aangegeven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord 2017-2022: ‘Meierijstad zijn we samen!’, dat op 12 januari 2017 werd gesloten tussen de fracties van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA.
Het coalitieakkoord beschrijft “wat” de coalitie de komende periode van 5 jaar wil bereiken. In de Mijlpalen van Meierijstad presenteert het College “wat we daarvoor gaan doen”, welke activiteiten in gang worden gezet. De fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel per 1 januari 2017 op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) heeft gevolgen voor gemeente-brede beleidsharmonisatie in 2017 en 2018. Het gaat daarbij niet om uitgebreide nota’s maar om maatwerk. Situationeel per beleidsthema afgestemd op wat moet, wat mag en wat we als gemeente Meierijstad willen bereiken.

Lees via deze link het programma: Mijlpalen.pdf

Besluitvorming is als volgt:

  • 7 juni, Beeldvormende avond: Informatieve sessie over Mijlpalen van Meierijstad 20.00 – 20.45 uur
  • 15 juni, Commissie Mens en Maatschappij: Oordeelvorming i.v.m. document Mijlpalen voor Meierijstad 19.30 – 21.30 uur
  • 22 juni, Raadsvergadering: Besluitvorming i.v.m. document Mijlpalen voor Meierijstad 19.30 – 23.00 uur

De fractie van Team Meierijstad zal haar beschouwingen op de Mijlpalen voor Meierijstad op 15 juni afgeven. In de tussentijd zal TEAM zich o.a. met haar achterban over het werkprogramma buigen.

Zijn er vragen? Neem dan contact op met fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl of schuif aan bij de fractievergaderingen op dinsdagavond (19.30 – 21.30 uur).