Skip to main content
Verkiezingsprogramma 2022

Cultuur en recreatie

Geschreven door 11 januari 2022januari 13th, 2022No Comments

Cultuur en recreatie

Dit is een veelomvattend programma waarin veel van de waarden van HIER terugkomen. Voor positieve gezondheid, welbevinden en geluk, is het van belang dat de gemeente goede basisvoorzieningen heeft in alle kernen. In dit programma schrijven we over onze plannen met betrekking tot Kunst, cultuur, sport en recreatie.

Beleid

Kunst en Cultuur

 • Meierijstad heeft een rijk cultuuraanbod. Culturele instellingen werken gemeentebreed samen, om een divers aanbod te creëren voor alle inwoners.
 • De lokale, culturele organisaties worden zoveel mogelijk betrokken bij gemeentelijke evenementen. De gemeente faciliteert culturele activiteiten en biedt lokale verenigingen laagdrempelige toegang.
 • De gemeente profileert zich met grote evenementen zoals Paaspop, 7th Sunday, Beholders en Fabriek Magnifique.
 • Meierijstad heeft goede theatervoorzieningen die samenwerken om een divers programma aan te bieden.
 • De Bibliotheek is een basisvoorziening en is ook in de kleinere kernen aanwezig.
 • In diverse wijken en kernen is gemeentelijke kunst te vinden. Deze kunstwerken worden goed onderhouden. Er wordt actief beleid gevoerd om kunst (uitingen) te bevorderen.
 • Openbare gebouwen kunnen als expositieruimte worden ingezet.
 • Carnaval en kermis zijn onderdeel van onze cultuur en moeten behouden blijven.

Sport

 • Sporten vermindert de kans op gezondheidsklachten. HIER vindt dat sport en bewegen niet los gezien kan worden van gezondheid, sociale cohesie en verbinding. In sportkantines moet aanbod van gezonde voeding aanwezig zijn. Het vitaliteitsakkoord wordt verder uitgevoerd op onderdelen overgewicht, roken en alcohol in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, scholen en sportverenigingen.
 • Sporten en bewegen zijn toegankelijk voor iedereen. Er zijn diverse speelgelegenheden voor kinderen waar zij kunnen sporten en bewegen.
 • Vrijwilligers zijn onmisbaar in de vele sportverenigingen van Meierijstad, deze krijgen de juiste ondersteuning.

Recreatie

 • In iedere dorpskern of wijk is een wijkgebouw, dorpshuis, Brede School of een ander multifunctioneel gebouw waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd.
 • In de buitengebieden is ruimte voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie, inclusief kleinschalige horeca. Het buitengebied is aantrekkelijk om in te wandelen en te fietsen. Er is een knooppuntennetwerk en er zijn mogelijkheden om de elektrische fiets op te laden.
 • Er zijn recreatiemogelijkheden dichtbij huis en goed bereikbaar voor jong en oud. De bestaande recreatieplassen worden onderhouden en waar nodig is er ruimte voor nieuwe initiatieven.
 • Op de website van de gemeente Meierijstad is informatie te vinden over toerisme en recreatie. De ondernemers in deze branche staan op de website van de gemeente. Ook bij een TIP (Toeristisch Informatie Punt) is informatie te vinden over recreëren in Meierijstad.

Concreet

Cultuur

 • Meierijstad zet zich in om cultuur naar een hoger niveau te tillen. We waarderen wat we hebben. De initiatieven die zich ontplooien motiveren, faciliteren en ondersteunen we waar nodig.
 • Culturele projecten waar kinderen bij betrokken worden, zijn voor ons zeer belangrijk en faciliteren we dan ook graag waar nodig en heeft voor ons prioriteit.
 • Cultureel erfgoed verbinden we aan cultuur historische waarde.
 • Er moet één Lokale Omroep blijven bestaan die zich blijft ontwikkelen om de lokale democratie te waarborgen.
 • De bibliotheek is een belangrijk onderdeel voor alle kernen. De gemeente mag de bibliotheek nog meer (financieel) ondersteunen om de drempel zo laag mogelijk te houden om de bibliotheek te bezoeken. Met als basisgedachte, om de jeugd te stimuleren, laaggeletterdheid te verminderen en sociale contacten te vergroten.
 • De evenementen(sector) heeft weer een opbouwfase nodig na Covid- 19, waar mogelijk moeten we dit steunen en faciliteren.
 • Cultuur zorgt voor welbevinden en geluk, dit is onze basisvoorwaarde en dit willen we graag verder uitbouwen.

Kunst

 • In de gemeente Meierijstad mag meer gebruik gemaakt worden van Kunst bij openbare werken. Door kunst toe te passen in de centrums van Meierijstad kun je verbinding creëren maar ook het veiligheidsgevoel verhogen.

Sport

 • Sport is toegankelijk voor iedereen. Alle leeftijdscategorieën kunnen in Meierijstad sporten en uniek sporten vindt plaats.
 • Gezondheid is een belangrijk onderdeel als we over sport praten. Het goede voorbeeld geven kan daarbij een goede stimulans zijn, ons doel is dan ook het bevorderen van NIET roken langs de lijn, zowel bij binnen als buiten accommodaties.
 • Nieuw beleid omtrent Alcohol schenken tijdens sportevenementen opstellen. Tijdens jeugdwedstrijden mag er geen alcohol geschonken worden.
 • Het uitdragen van het gebruik van VOG’s (Verklaring omtrent gedrag) mag meer gestimuleerd worden.
 • Indien sportverenigingen zich aan de nieuwe regels houden zoals het hebben van een VOG, Niet roken langs de lijn en een aangepast beleid om alcohol schenken vinden wij dat de subsidievertrekking hoger mag zijn dan dat je jezelf niet aan de regels houdt.
 • We willen graag uniformiteit van beleid. Alle sportverenigingen moeten onder de sportnota vallen, dus ook golf, tennis en paardrijden.
 • De sportraad wordt meer betrokken bij de plannen van de gemeente.
 • De coronacrisis heeft invloed gehad op sportverenigingen. Er dient goed bekeken te worden hoe we de sportverenigingen weer op kunnen laten krabbelen oftewel ondersteuning aan de verenigingen geboden kan worden.
 • Er is een terugloop van vrijwilligers, er mag een grotere stimulans komen voor de verenigingen om vrijwilligers aan te kunnen trekken. Dit kan in samenwerking met de coöperatie sociaal werk Meierijstad.

Recreatie

 • Cafe’s en restaurants zien wij ook als ontmoetingsplekken die geluk en samenhorigheid versterken.
 • Fiets, wandel en ruiterroutes uitbreiden. De mooie plekken en prachtige omgeving die we in Meierijstad hebben, willen we meer mensen van laten genieten. Hierbij zien we graag de combinatie met cultuur.
 • Recreatie bekijken we per kern. Iedere kern kan zich versterken door de samenwerking met de andere kernen. De mogelijkheden die we creëren zijn dan ook in eerste instantie voor onze eigen bewoners en daarna voor de toeristen.
 • Rondom de grote kernen zien we graag een openbare zwemplas en visvijver, waar door iedereen gebruik van gemaakt kan worden.
 • Meierijstad verdient een openlucht zwembad.

Per kern

 • De Vlagheide in Eerde ontwikkelt zicht tot een toeristische trekpleister waar fietsen, spelen en wandelen bij elkaar komen, maar waar de inwoners van Meierijstad ook dagelijks van kunnen genieten.
 • In Keldonk, Boskant en Boerdonk worden ‘natuurspeelplaatsen’ ontwikkeld, deze initiatieven ondersteunen wij.
 • Het Omnipark in Erp ontwikkelt zich tot een sportpark voor jong en oud, die ook de leefbaarheid van de kern Erp ten goede komt. HIER zet zich actief in om de dekking van het gefaseerde uitvoeringsplan op te nemen in de meerjarenbegroting.
 • De Schaapskooi in Wijbosch nog verder in haar kracht zetten als toeristisch trekpunt.
 • De Vresselse hut in Nijnsel nog verder in haar kracht zetten als toeristisch trekpunt.
 • Noordkade – Nieuw Masterplan om alle ontwikkelingen die er zijn, goed te stroomlijnen vanuit een duidelijk kader.
 • Een toekomstbestendige Beckart ontwikkelen voor Nijnsel.