Verkiezingsprogramma 2022

Economische zaken

Geschreven door 11 januari 2022 januari 13th, 2022 No Comments

Economische zaken

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde, lokale economie. HIER streeft naar een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die op een duurzame manier werken met mensen en producten uit de regio. Lokaal ondernemerschap is één van de speerpunten van HIER.

Beleid

 • De sociaal economische visie geeft duidelijke grenzen aan economische groei, HIER wil niet groeien om het groeien, maar het evenwicht behouden. HIER kiest voor lokaal ondernemerschap en wil geen grote industrie van buiten binnenhalen.
 • Uit- en aanbestedingsprocedures zijn MKB (midden- en kleinbedrijf)- en lokaalvriendelijk. Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn uitgangspunten bij de aanbestedingen van Meierijstad.
 • Inwoners die instromen in de participatiewet worden, indien passend, ook de mogelijkheid geboden om ondernemerschap nader vorm te geven.
 • Er wordt samengewerkt op lokaal (POM, ZLTO), regionaal en provinciaal niveau. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden op alle niveaus (BOM, provincie, rijk en EU).
 • De bedrijventerreinen van Meierijstad zijn duurzaam ingericht. Op de terreinen wordt zuinig omgegaan met de ruimte en wordt energie bespaard. Er bestaat een duidelijk beeldkwaliteitsplan.
 • Het buitengebied is economisch gezond. Het unieke landschap, de natuur en de cultuurhistorie worden behouden. Er is ruimte voor nieuwe vormen van landbouw, zoals verbrede of ecologische landbouw, eventueel in combinatie met recreatie.

Concreet

 • De woon- en werkomstandigheden van internationale werknemers moeten menswaardig zijn. Er is een actief en integraal actieplan om deze werknemers te integreren in de samenleving.
 • Processen zoals vergunningaanvragen worden nog efficiënter ingeregeld tot een zo kort mogelijke doorlooptijd met ondersteuning van heldere en eenduidige regels en één contactpersoon.
 • Er komt een koppeling tussen de hoeveelheid arbeidsplaatsen en de uitgifte van bouwgrond op bedrijventerreinen.
 • ZZP’ers en startende ondernemers worden intensief gesteund om kansen te benutten en weerbaarheid te verhogen, zowel in diensten als m.b.t. locaties.
 • Zware industrie hoort thuis op het industrieterrein en niet in het buitengebied.
 • De (gemeentelijke) lasten voor ondernemers kunnen omlaag als zij zelf zorgdragen voor het onderhoud van de bedrijventerreinen.
 • Er wordt gezocht naar nieuwe economische initiatieven in het buitengebied. Deze initiatieven moeten passen bij de identiteit en de draagkracht van dat gebied. Vrijgekomen agrarisch gebied wordt duurzaam ingezet op een manier die past bij de omgeving.
 • De ‘winkelbeleving’ wordt gestimuleerd door centrumbrede activiteiten met een grote variatie. Verenigingen kunnen hierbij ondersteunen. In overleg met de ondernemers worden de winkelcentra nader toekomstbestendig gemaakt om leegstand te voorkomen.
 • Detailhandel wordt verder geconcentreerd in de winkelcentra.
 • Lokaal inkopen heeft de duidelijke voorkeur.
 • Meierijstad dient nadrukkelijker de link te zoeken met Brainport Eindhoven om verbinding te maken op met name economisch gebied.
 • We ondersteunen lokale initiatieven, die aansluiten op het principe ‘van Boer tot Bord’. Zo kan de lokale markt, de dag van te voren beschikbaar worden gemaakt voor lokale boeren/agrariërs om ‘het waar’ te verkopen.
 • We geloven dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en verduurzaming op de lange termijn. Wij willen die mogelijkheden graag met het bedrijfsleven onderzoeken.
 • Geen groot datacentrum in Meierijstad.

Per kern

 • Het moet in elke kern mogelijk zijn om te pinnen bij een 24 uurs openbaar toegankelijke geldmaat.
 • Het toestaan van blokkendozen beperken, met name in Zijtaart.
 • Het centrum van Schijndel wordt aantrekkelijker gemaakt door een veilige, gastvrije en uitnodigende aanlooproute bij het kruispunt Kloosterstraat/Hoofdstraat.
 • Revitalisering en inbreiding bedrijventerreinen Schijndel.
 • Voor de herinrichting Markt Sint-Oedenrode is een mooi participatieproces gehouden. Voor HIER is het belangrijk dat de Kiosk in enige vorm behouden blijft.
 • Revitalisering industrieterrein Nijnsel.
 • Inbreiding industrieterrein Veghel.
 • De Zuidkade herontwikkelen tot een mooie woon-, werk- en verblijfslocatie in relatie met de Noordkade.
 • Lokale buurtsupers in kleine kernen ondersteunen, indien er behoefte vanuit de kleine kern is om de buurtsuper in stand te houden.