Geen categorie

Leerlingenvervoer in het belang van het kind

Geschreven door 18 mei 2017 mei 2nd, 2019 No Comments

In de raadsvergadering van 18 mei stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Tijdens de oordeelvormende avond een week eerder hebben we als Team Meierijstad uitgebreid stil gestaan bij een goede verordening daar wij als TEAM van mening zijn dat bij het leerlingenvervoer het belang van het kind centraal moet staan. Deze groep kinderen kan om een of andere reden al niet mee in het regulier onderwijs en is daarom aangewezen op extra vervoer. Zorgvuldig omgaan met deze kwetsbare groep hoort voorop te staan.

De fractie van TEAM is tevreden en blij dat ook nu in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Meierijstad belangrijke aspecten en argumenten zoals Eigenkracht en Maatwerk zijn opgenomen. De beweging van zelfredzaamheid in combinatie met het integraal kijken naar kind, gezin en context worden in de praktijk gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor het leerlingenvervoer.

Tijdens de oordeelvormende avond heet TEAM het verzoek gedaan om de verordening leerlingenvervoer te monitoren en evalueren. Meerdere fracties ondersteunden dit verzoek en de wethouder heeft toegezegd om in eerste instantie 2 keer per jaar een terugkoppeling te geven richting de raad en wellicht daarna 1 keer per jaar als blijkt dat alles correct en naar wens verloopt.  

De volgende onderdelen in deze monitoring en evaluatie die wij hebben meegegeven aan de wethouder en die we graag terug zijn:

  • gemiddelde reistijd
  • aantal leerlingen
  • kosten
  • aantal en soort klachten
  • aantal aanvragen in relatie met het aantal toekenningen
  • aantal thuiszitters

Verder vinden wij het belangrijk dat er een goede en heldere communicatie is richting ouders. Naast de verordening is een eenvoudige, duidelijke en eenduidige uitleg gewenst. De wethouder erkent dit en heeft toegezegd dat dit zal worden uitgewerkt.

Tijdens de oordeelvormende bijeenkomst zijn twee specifieke doelgroepen nog in beeld geweest, de hoogbegaafden en kinderen van pleegouders. De groep hoogbegaafde kinderen worden meegenomen in de verordening en kunnen aanvraag indienen indien er behoefte zou zijn voor leerlingenvervoer.

Wat betreft de pleegouders: TEAM gaat een motie vreemd aan de orde van de dag voorbereiden. Wij zijn van mening dat de kwesties rondom pleegouders verder gaan dan alleen in het onderwerp leerlingenvervoer. Wij zien dit breder en zullen met college en fracties de komende tijd contact leggen voor een bredere aanpak.

We hebben vertrouwen in het college en betrokken ambtenaren maar zeer zeker ook de rol van de klankbordgroep ouders leerlingenvervoer. Onze wens is om deze klankbordgroep verder te professionaliseren; met vertegenwoordigers van ouders, vervoerders en vertegenwoordiging vanuit de scholen. Al deze betrokken zijn in staat om samen met de gemeente een vertaalslag te maken tussen praktijk en belang van de kinderen.

We zullen alert blijven op allerlei ontwikkelingen zodat niemand buiten boord valt. De evaluatie en monitoring zal in ieder geval een moment zijn waaruit blijkt of we moeten bijsturen. We hebben er tevens alle vertrouwen in dat wanneer onwenselijke situaties ontstaan hier direct en passend opgetreden zal worden door de gemeente.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons raadslid Apdulkadir Evlek.