Nieuws

Meierijstad kiest: bestuur en organisatie programmavergelijking

Geschreven door 20 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: bestuur en organisatie programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Bestuur en organisatie

CDA

 • Meierijstad is klantvriendelijke gemeente, processen zijn inzichtelijk voor inwoners en ondernemers
 • Aanstellen van klantmanagers/accountmanagers. Ja mits boven nee tenzij
 • Waar nodig/wenselijk à service aan huis
 • Meerwaarde en effecten van fusie zichtbaar maken voor inwoner, niet alleen in geld maar ook in natuur, veiligheid, samenleving, cultuur en service.
 • Meierijstad is FairTrade gemeente
 • Geen extra lastenverzwaring, wel afstemmen van belastingen, tarieven en subsidies
 • Verenigingen en sport blijven betaalbaar, belastingdruk voor inwoners stijgt niet

 

SP

 • Gelijktrekking tarieven niet op basis van gemiddelde tarief, maar op basis van laagste tarief
 • Jeugdloonvrije gemeente
 • Bevolking meer betrekking bij besluitvorming, referenda, bestuur uit de ivoren toren
 • Meierijstad is FairTrade gemeente

 

VVD

 • Inzetten op deregulering
 • Inzetten op burgerparticipatie, wat burgers, organisaties en bedrijven zelf kunnen doen, moet aan hen worden overgelaten
 • Gemeente heeft de plicht burgers te informeren, en moet ruimte bieden voor aandragen van ideeën en suggesties.
 • Raads- en commissievergadering worden uitgezonden via lokale media/online
 • Gemeente voert een transparant financieel beleid, burger moet weten waar het geld aan wordt besteed.
 • Legeskosten moeten transparant zijn en eerlijk, dus geen BTW over legeskosten

 

PVDA

 • Belanghebbenden vanaf begin proces betrekken
 • Meer ruimte voor media voor verslaan van politieke bijeenkomsten
 • Meierijstad is FairTrade gemeente
 • Harmonisering lasten, uitgangspunt niet hoger dan de duurste van de huidige gemeentes
 • Transparantie in financieel beleid en verantwoording

 

HvS

 • Hondenbelasting afschaffen
 • Gemeente gaat nog beter verantwoording afleggen over inkomsten en uitgaven
 • Gemeente is zichtbaar in de dorpen en wijken oa door ambtenaren in wijk- en dorpshuizen hun werk te laten doen
 • Burgers krijgen recht taken van gemeente over te nemen
 • Meierijstad is FairTrade gemeente

 

D66

 • D66 wil mogelijkheid van burgerinitiatief om voorstellen door de Raad te laten behandelen
 • D66 is voorstander van een correctief referendum
 • Burgers krijgen recht om een dienst die de gemeente aanbiedt over te nemen in hun eigen buurt
 • Gemeentelijke dienstverlening dicht bij de burger. Inzetten op digitale dienstverlening en leveren van diensten bij de mensen thuis
 • Commissievergaderingen met lokaal thema plaats laten vinden in de buurt
 • Meierijstad komt in top 25 van gemeenten op aspect ‘waardering door burgers’.
 • Bestuur is transparant. Alle informatie is gelijktijdig voor iedereen toegankelijk
 • Onafhankelijke rekenkamerCie zonder raadsleden
 • Gemeentelijke ombudsman die gedragingen van raadsleden, bestuurders en ambtenaren kan onderzoeken
 • Communicatie met burgers en reacties van burgers worden verwerkt in raadsstukken

Team Meierijstad

 • Alle ondernemersverenigingen, -platforms en andere belanghebbenden zijn structureel betrokken bij alle plannen, die voor ondernemers belangrijk zijn. Samen met hen wordt een visie opgesteld over ondernemen in Meierijstad.
 • Meierijstad wordt een fairtrade gemeente.
 • Inzetten op eigen kracht en regie is prima, maar daar waar het niet mogelijk is, moet men op de gemeente kunnen terugvallen.
 • Inwoners betrekken bij de start van ontwikkelingen.
 • Nieuwe projecten in dorpen/wijken zijn een co-creatie tussen burgers en de gemeente. De gemeente in een ondersteunde en faciliterende rol.
 • Transparant werken, de regie loslaten en afscheid nemen van regels die niet (meer) nodig zijn.
 • Instelling van een ambtelijk ondernemersloket.
 • Instelling van een aanspreekpunt waar burgers met ideeën en initiatieven terecht kunnen.
 • Een voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en grondstoffenbeleid.
 • Politieagenten en BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in wijken en dorpen.
 • Ontwikkeling van beleid voor welstandsarmer (ver)bouwen.
 • De begroting is meerjaren dekkend.
 • Lokale lasten blijven binnen de perken. Meierijstad hoort bij de ‘beste 40%gemeenten’.
 • Transparant weergeven van subsidiestromen.
 • Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en bescherming van de privacy.
 • In de begroting van Meierijstad worden structurele lasten gedekt met structurele middelen.
 • Werk met werk maken, efficiënt inzetten van geld en menskracht.
 • Team Meierijstad zal structureel de diverse dorpen/wijken gaat bezoeken. Iets wat we in het verleden en tijdens de verkiezingscampagne ook al hebben gedaan. Activiteiten zoals Buurten in de buurt, openbare vergaderingen, op bezoek bij verenigingen en bedrijven zouden enkele vormen kunnen zijn. Dit zijn activiteiten die in samenspraak met bestuur, fractie en lokale borging worden opgepakt. We hebben dadelijk een 4-weekse cyclus van vergaderen:
 1. 1e week; informatieve / opiniërende bijeenkomst / inspraak moment burgers, verenigingen, bedrijven
 2. 2e week;  de fractie/ Team Meierijstad bezoekt een dorp/ wijk
 3. 3e week commissie vergaderingen t.b.v. Raad
 4. 4e week Raadsvergadering