Skip to main content
Nieuws

Meierijstad kiest: cultuur, recreatie en winkelen programmavergelijking

Geschreven door 19 november 2016januari 14th, 2022No Comments

Meierijstad kiest: cultuur, recreatie en winkelen programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Cultuur, recreatie en winkelen

CDA

 • Huidige evenementen behouden, regelgeving voor evenementen verminderen door meerjarige vergunningen
 • Kunstroute Meierijstad
 • Samenwerken aan stimulatieplan voor lokale winkeliers en winkelcentra
 • Winkelkernen moeten eigen identiteit behouden
 • Gratis parkeren dmv blauwe zones
 • Stimuleren recreatie en toerisme, wegnemen onnodige regelgeving en ruimte maken voor innovaties
 • Vlagheide wordt uniek recreatiegebied, aandacht voor Koeveringse molen
 • Goede samenwerking gemeente met waterschappen voor sterke blauwe aders (Dommel en Aa)
 • Onderhouden Duits Lijntje als landschapsverbinder
 • Kwalitatief goed onderhouden van wandel- en fietspaden.

SP

 • Geen detailhandel op industrieterreinen
 • Kruisbestuivingen horeca en detailhandel bevorderen
 • Cultureel erfgoed in buitengebied beschermen/bewaren
 • Goed beheer van de kunst

VVD

 • Evenwichtig verdeeld en passend cultuuraanbod in de hele gemeente
 • Volwaardig theater aan de Noordkade
 • Bibliotheek is culturele en educatieve basisvoorziening, moet wel met haar tijd meegaan. Ook inzetten voor bestrijden laaggeletterdheid
 • Aanbod cultuuronderwijs (Phoenix) is belangrijk
 • Kunstcollecties behouden voor Meierijstad, in samenspraak met inwoners meer toegankelijk maken
 • Recreatie en toerisme is ook een economische activiteit, samenhangend beleid ontwikkelen

PvdA

 • Afstemming vinden tussen detailhandel in centra en op bedrijventerreinen
 • Noordkade en centrum Veghel moeten elkaar aanvullen en versterken met een uitnodigende verbinding
 • Meierijstad ondersteunt de organisatie van evenementen, soms ook financieel
 • Cultuur en cultuureducatie op de scholen, in samenwerking met Phoenix
 • Kunst niet in depots maar zichtbaar maken
 • Gemeentehuis Schijndel krijgt culturele functie
 • Schijndel en st Oedenrode krijgen podiumfunctie, Veghel theaterfunctie
 • Verder verkennen van toeristische mogelijkheden in samenwerking met Groene Woud
 • Kunst en cultuur Heemkunde routes in de kernen

HvS

 • Er komt een gemeentelijk museum voor de gezamenlijke kunstcollectie

 D66

 • Niet-commerciële evenementen en festivals kosten veel maar leveren ook veel op. Evenementen in de eigen leefomgeving zorgen voor binding en moeten dan ook optimaal toegankelijk zijn
 • Toeristische mogelijkheden van passantenhaven in Veghel versterken

Team Meierijstad

 • Er wordt samen met alle betrokken partijen een gedragen centrumvisie ontwikkeld; onderdeel daarvan is een gemeentelijke detailhandelsvisie over de regionale en lokale positie van de huidige en toekomstige winkelvoorzieningen in Meierijstad.
 • Behoud van de eigen identiteit van de afzonderlijke centrummanagementorganisaties, mits zij samenwerken in een overkoepelend platform, gericht op kennisdeling, beleids- en strategievorming en citymarketing.
 • Team Meierijstad wil recreatiemogelijkheden dichtbij woonwijken.
 • Goede evenementen van dorpen/wijken koesteren we en moeten blijven.
 • Team Meierijstad wil goede theatervoorzieningen/podiumaccommodatie voor de verschillende kernen op lokale maat.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt.
 • Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalprogramma’s en de bibliotheek zijn dan ook belangrijke lokale basisvoorzieningen.
 • Realisatie van blauwe zones in de (winkel)centra en geen betaald parkeren.
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, bijvoorbeeld in de centra.
 • De gemeente Meierijstad profileert zich mede met de organisatie van grote evenementen.
 • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.

Veghel

 • Versterking verblijfsfunctie/attractiewaarde van het Veghelse centrum, waarbij rivier De Aa meer wordt betrokken.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Noordkade, bijvoorbeeld door realisatie van een vrij liggend fietspad op de NCB-laan.
 • Verbetering van de bereikbaarheid tussen Veghel en Zijtaart door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar en Zijtaart/Past. Clercxstraat; dit mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • Realisatie groenverbinding tussen het Julianapark, via het centrum naar de Aabroeken.
 • Sterk en compact maken van het centrum van Veghel in samenwerking met het centrummanagement.
 • Aantrekkelijker maken van het Veghelse winkelcentrum. Dit betekent: investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, gratis parkeren en een blauwe zone.
 • Uit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt een snelle en aantrekkelijke verbinding maken tussen het centrum en de Noordkade, bijvoorbeeld via een “moving sidewalk”.

Sint-Oedenrode

 • Realisatie groene long via doortrekking plan Dotterbloem tot in het centrum.
 • De zwembadfunctie behouden.
 • Versterken en toekomstbestendig maken van het centrum in samenwerking met het centrummanagement.
 • Ontwikkelen beeldkwaliteit van het centrum, met als middelpunt de kiosk.
 • Uitbouwen van het toeristisch recreatieve karakter (Concept Natuurlijk Rooi) onder meer door een uitbreiding van toeristische paden.
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat (Mariëndaal).
 • De Dommel, maximaal inpassen en benutten in het dorpse karakter van Rooi.

Schijndel

 • Realisatie gemeentelijk kunstmuseum met daarin onder meer de Schijndelse kunstcollectie. Bij de ontwikkeling ervan wordt het Jan Heestershuis betrokken.
 • Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en recreatie.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat.
 • Aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. Gratis parkeren, een blauwe zone en samenwerking met het Citymanagement zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Het behoud van mimimaal 12.500 bomen (1 boom per 2 inwoners) in de bebouwde kom is wezenlijk voor de groene uitstraling van Schijndel.
 • Verder versterken en uitbreiden van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Een recreatieve fietsverbinding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (Kienehoef) is hierbij wenselijk.
 • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
 • Ontwikkeling van het gemeenthuis draagt bij aan het bruisend centrum van Schijndel.

Erp

 • Realisatie van een groener straatbeeld, onder meer langs doorgaande wegen.
 • Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp.
 • Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa.

Boerdonk

 • Regelmatiger onderhoud van de fietspaden rondom Boerdonk.

Keldonk

 • Behoud van natuurwaarden en versterking van het recreatieve buitengebied zoals De Roost, de Keldonkse Molen en het Aadal.

Mariaheide

 • Een snel-fietsroute door het centrum van Mariaheide.
 • Realisatie van een wandelpad over het Duits lijntje als recreatieve verbinding met Uden en Veghel.
 • Herinrichting van de openbare ruimte rondom de school Maria ter Heide en D’n Brak.
 • Aandacht voor groen- en speelvoorzieningen binnen de kom.

Olland

 • Blijvende aandacht voor MFA De  Loop’r.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Olland, onder meer door uitbreiding van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Eerde

 • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Versterking Eerdse bossen en aanleg van een groene buffer richting A50 en bedrijventerreinen.
 • Behoud van het kerkgebouw als markant middelpunt van Eerde.

Wijbosch

 • De Schakel is dé ontmoetingsplek voor inwoners van Wijbosch.

Zijtaart

 • Verbetering bereikbaarheid tussen Zijtaart en Veghel door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar in Veghel en de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart, mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • De bestaande groenbuffer tussen Doornhoek en Zijtaart moet worden verbeterd.
 • Passende compensatie in natuur en recreatievoorzieningen voor het gebied dat tot bedrijventerrein is bestemd.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Zijtaart, onder meer door uitbreiding van wandel-, en fietsroutes.