Skip to main content
Nieuws

Meierijstad kiest: economische ontwikkeling programmavergelijking

Geschreven door 15 november 2016januari 14th, 2022No Comments

Meierijstad kiest: economische ontwikkeling programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Economische ontwikkeling

CDA

 • Onze regio is internationale hotspot in voeding en agri.
 • Verbindingen leggen met Brainport Eindhoven en Food Valley Wageningen
 • Gemeente denkt servicegericht mee met ondernemers, stimuleren innovaties
 • Gemeente is gastvrij voor alle ondernemers, met goed ingerichte bedrijvenparken en ondersteunen van kleinschalige bedrijvigheid in de kleine kernen
 • Gemeente begeleidt werknemers naar passend werk
 • Buitengebied is een mix van sterke en innovatieve bedrijven en recreatie van bewoners
 • Snel internet binnen en buiten bebouwde kom

 

SP

 • Geen behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen

 

VVD

 • Lokale regels tegen het licht houden en waar mogelijk afschaffen (agrarische sector, bedrijfsleven en haven)
 • Uitwisseling kennis/innovatie tussen bedrijfsleven en onderwijs
 • Stimuleren start-ups
 • Samenwerking overheid en bedrijfsleven voor herontwikkeling bedrijventerreinen en voor acquisitie nieuwe bedrijven
 • Instellen stevig centrummanagement, compacte winkelcentra, samenwerking horeca en detailhandel
 • Ruim budget voor oppakken rol Meierijstad in AgrifoodCapital

 

PVDA

 • De drie hoofdkernen behouden hun milieustraat
 • Ook Veghel krijgt kringloopbedrijf
 • Winkelcentra compact houden gaat leegstand tegen
 • Meer mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen
 • Actieve acquisitie nieuwe bedrijven samen met Platform Ondernemend Meierijstad
 • Ruime openingstijden voor detailhandel

 

HvS

 • Winkels concentreren in de centra, eventueel met subsidie. In de wijken alleen buurtwinkels

 

D66

 • Coulant omgaan met herbestemming van agrarische percelen tbv van wonen, zorg en andere bedrijvigheid. Moet wel inpasbaar zijn in de bestaande omgeving en agrarische en landschappelijke belangen staan voorop.
 • Toeristische mogelijkheden van passantenhaven in Veghel versterken

Team Meierijstad

 • De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector.
 • Meierijstad is nummer één in agrifood.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • Er komt een HOV-verbinding met Eindhoven Airport;
 • Zuinig ruimtegebruik in combinatie met realisatie van kwaliteit bij de planning en realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de grondexploitatie daarvan houden we rekening met een bijdrage aan een fonds voor sloop en renovatie van bestaande terreinen.
 • Meierijstad wordt een fairtrade gemeente.
 • Vestiging van een hbo-agrifood-opleiding gericht op innovatie, om de nr. 1 positie van Meierijstad op agrifood-gebied te versterken.
 • Ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers.
 • Instellen innovatiefonds, waardeer ondernemers hun ideeën gemakkelijker en sneller om kunnen zetten in nieuwe producten, diensten en processen.
 • Inzetten op maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
 • Stageplaatsen voor allochtone jongeren en “medelanders”.
 • Goed en passend onderwijs voor iedereen, jeugd en volwassenen.
 • Transparant werken, de regie loslaten en afscheid nemen van regels die niet (meer) nodig zijn.
 • Instelling van een ambtelijk ondernemersloket.
 • Een voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en grondstoffenbeleid.
 • Realisatie van blauwe zones in de (winkel)centra en geen betaald parkeren.
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, bijvoorbeeld in de centra.
 • Lokale lasten blijven binnen de perken. Meierijstad hoort bij de ‘beste 40%gemeenten’.
 • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.
 • Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak aangetoond. De maatschappelijke kosten en baten zijn zowel op lokaal als regionaal verband in kaart gebracht (zoals bij de N279). Alle realistische varianten zijn onderzocht. Het resultaat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, eventueel aangevuld met gekwantificeerde argumenten (plus of min) moet positief zijn.
 • Werk met werk maken, efficiënt inzetten van geld en menskracht.
 • Bij aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, nut en noodzaak aantonen.
 • Een goede digitale ontsluiting van de kernen en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Veghel:

 • Versterking verblijfsfunctie/attractiewaarde van het Veghelse centrum, waarbij rivier De Aa meer wordt betrokken.
 • Uitbreiding Hoger onderwijs met Agrifood en Logistiek in Veghel, aanvullend op het al bestaande hoger onderwijs (Fontys-PABO).
 • Sterk en compact maken van het centrum van Veghel in samenwerking met het centrummanagement.
 • Aantrekkelijker maken van het Veghelse winkelcentrum. Dit betekent: investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, gratis parkeren en een blauwe zone.
 • Uit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt een snelle en aantrekkelijke verbinding maken tussen het centrum en de Noordkade, bijvoorbeeld via een “moving sidewalk”.
 • Maximaal ruimte bieden om te ondernemen in Veghel.
 • Veghel blijft bij de top-10 zakensteden van Nederland behoren.
 • Stimuleren van startende bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties.
 • Betere ontsluiting van de bedrijventerreinen, onder meer door aanvullend openbaar vervoer (bijv. shuttlebusjes).

Sint-Oedenrode:

 • Behoud van het Starterscollectief.
 • Versterken en toekomstbestendig maken van het centrum in samenwerking met het centrummanagement

Schijndel:

 • Realisatie van een MBO-dependance van het ROC, geënt op goede samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven (stages en BuitenSchools Leren).
 • Aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. Gratis parkeren, een blauwe zone en samenwerking met het Citymanagement zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Verder ontwikkelen van Schijndel tot een groene woonplaats, met aandacht voor kleinere en schone industrie. Vergroening van de bedrijventerreinen is essentieel.

Erp:

 • Een gezonde ontwikkeling van bedrijventerrein Molenakker 2.

Boerdonk:

 • Een goede digitale ontsluiting van Boerdonk en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Eerde:

 • Behoud van kleinschalige bedrijven in Eerde ter bevordering van de leefbaarheid en geen oprukkende zware industrie.

Zijtaart:

 • Team Meierijstad wil beleid maken voor de toekomst, met respect voor de door eerdere bestuursorganen democratisch genomen besluiten en dat geldt zeker ook voor de ontwikkeling van het Foodpark, De Kempkens.

* De gedane toezegging dat er geen overlast gevende zware industrie op het Foodpark komt, nagekomen wordt.

* In de komende raadsperiode; geen nieuwe industrie rond Zijtaart na realisatie Foodpark fase 1 De Kempkens, voor nu een pas op de plaats.

* Een goede groene afbouw aan de zuidoostzijde van het plangebied een vereiste is, deze dient direct aangelegd te worden. Dit in het belang van de Zijtaartse inwoners en recreanten in ons buitengebied.