Nieuws

Meierijstad kiest: onderwijs programmavergelijking

Geschreven door 20 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: onderwijs programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Onderwijs

CDA

 • Meierijstad behoudt  een compleet onderwijsaanbod, speciale aandacht voor kinderen met behoefte aan passend onderwijs
 • Basisonderwijs behouden in alle (kleine) kernen
 • Stimuleren van overleg/aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
 • Meer aansluiting van peuteronderwijs op basisonderwijs
 • Volwasseneneducatie bevordert participatie en intergratie, bestrijden van laaggeletterdheid
 • Investeren in kunst- en cultuureducatie, van bewegingsonderwijs en van bereikbare bibliotheekvoorzieningen

 

VVD

 • VVD is voorstander van het onderbrengen van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) bij basisonderwijs
 • Aandacht voor laaggeletterdheid
 • Cluster 4 onderwijs in Meierijstad mogelijk maken
 • MBO beter aansluiten op beroepsvaardigheden, meer leren op de werkvloer, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
 • Ook Hoger Onderwijs verdient een plek in Meierijstad

 

PVDA

 • Aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs is basis voor verdere ontwikkeling. Bibliotheek is partner

 

D66

 • Samenwerking tussen onderwijs – bedrijfsleven is noodzakelijk, gemeente neemt hier een stimulerende en faciliterende rol op zich
 • Aansluiting onderwijs op bedrijfsleven verbeteren door meer stageplekken, meer werkervaringsplekken en reguliere banen te creëren
 • Instellen van kennisclusters van bedrijven en onderwijsinstellingen van waaruit de arbeidsmarkt wordt voorbereid op de toekomst ; creëren van nieuwe opleidingen die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt
 • De gemeente loopt voorop in het aanbieden van werkervaringsplaatsen

Team Meierijstad

 • Meierijstad heeft in elke kern een basisschoolvoorziening binnen een passende afstand, behoud van de school voor de leefbaarheid in het dorp.
 • Naast HBO ook MBO opleiding agrifood in overleg met het bedrijfsleven.
 • Vestiging van een hbo-agrifood-opleiding gericht op innovatie, om de nr. 1 positie van Meierijstad op agrifood-gebied te versterken.
 • Inzetten op maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
 • In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt.
 • Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalprogramma’s en de bibliotheek zijn dan ook belangrijke lokale basisvoorzieningen.
 • Stageplaatsen voor allochtone jongeren en “medelanders”.
 • Goed en passend onderwijs voor iedereen, jeugd en volwassenen.
 • Uitbreiding Hoger onderwijs met Agrifood en Logistiek in Veghel, aanvullend op het al bestaande hoger onderwijs (Fontys-PABO).

Sint-Oedenrode:

 • Realisatie van een nieuwe school MFA Kienehoef.

Schijndel:

 • Realisatie van een MBO-dependance van het ROC, geënt op goede samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven (stages en BuitenSchools Leren).
 • Behoud op het huidige niveau van de EBC’s in de Schijndelse wijken.
 • Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en recreatie.