Nieuws

Meierijstad kiest: Welzijn en zorg, Jeugdzorg programmavergelijking

Geschreven door 14 november 2016 januari 13th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: Welzijn en zorg, Jeugdzorg programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Welzijn en zorg, Jeugdzorg

CDA

 • Zorg moet bereikbaar zijn, dicht bij huis. Verschillende organisaties moeten meer samenwerken
 • Openbare gebouwen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn
 • Problemen signaleren in de wijk, sociale wijkteams dichtbij de bewoners
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Seniorenraad is klankbord voor beleid
 • Dementievriendelijke gemeente
 • Jeugd is de toekomst, inzetten op integrale jeugdzorg en samenwerking op alle aspecten, Alcohol en drugs zijn gevaarlijk, inzetten op voorlichting, ook bij festivals (GGD)
 • Voorlichting mbt gevaren internet en sociale media voor scholieren
 • Speciale aandacht voor bestrijding van armoede in jonge gezinnen
 • Burgers die het moeilijk hebben geven we steuntje in de rug naar mogelijke zelfredzaamheid.

 

SP

 • Prioriteit ligt bij zorg, budgetten worden geoormerkt
 • Landelijke bezuiniging op thuiszorg wordt door Gemeente gecompenseerd
 • Mensen zo lang mogelijk in eigen wijk/buurt laten wonen, zorg op inrichten. Instellen van kleine zorgcentra in de buurten
 • Aanbesteden voor huishoudelijke verzorging tegen redelijk basistarief, niet meer werken onder kostprijs
 • Mantelzorgers meer ondersteunen maar nooit dwingen tot verlenen van professionele zorg
 • Indicatie huishoudelijke verzorging door professional en niet door gemeente ambtenaar
 • WMO-gelden oormerken, eventueel tekort uit de algemene middelen
 • Afschaffen inkomensafhankelijk eigen bijdrage
 • Inkomenstoets bijstand 130%
 • Instellen mantelzorgtoeslag
 • Programma;s opstellen ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken, hulpverlening bij afkicken
 • Dagbesteding voor demente ouderen en mensen met beperking zo mogelijk in de wijk

 

VVD

 • Prioriteit aan huisvesting vergunninghouders, uitgeprocedeerde asielzoekers gaan terug naar eigen regio
 • Asielzoekers met verblijfsvergunning helpen we zsm aan woning, werk en opleiding, en leren we de taal
 • Gemeente richt zich op inkomensondersteuning en IBN en WSD op begeleiding naar betaald werk
 • VVD gaat uit van 110% van minimumloon voor minimabeleid
 • Kinderen mogen niet de dupe worden van inkomenssituatie van de ouders. Jeugdsportfonds is daarom een belangrijk instrument
 • Gelden binnen sociaal domein moeten ingezet kunnen worden voor alle transities en op meest effectieve manier worden ingezet.
 • Maatwerk is uitgangspunt (WMO), cliëntvraag staat centraal en niet zorgaanbod. Eén aanspreekpunt à één plan
 • In keukentafelgesprekken moet keuze voor PGB beter worden besproken
 • Ondersteunen van mantelzorgers
 • Centrum voor jeugd en Gezin heeft spilfunctie in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vraag van kind is leidend
 • Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, rol voor maatschappelijke organisaties voor ondersteuning

 

PVDA

 • Ondersteunen mantelzorgers
 • Preventieve programma’s voor opvoedondersteuning signaalfunctie bij verenigingen etc
 • Meer vrij toegankelijke dagbesteding in alle wijken en dorpen
 • Ouderenplatforms kunnen adviseren en ondersteunen in woningverbetering zodat ouderen langer thuis kunnen wonen
 • Preventieve programma’s voor Alcoholpreventie, Gezond Gewicht en dementievriendelijke gemeente
 • Zorg organiseren dicht bij de inwoners
 • Keuze bieden voor zorg in natura via PGB
 • Voorkeur voor lokale zorgaanbieders
 • Voorlichting aan jongeren en hun ouders over drugs, alcohol gebruik
 • IBN, Welzijn de Meierij en Sociale dienst zijn leidend bij het aan werk helpen van werkzoekenden
 • Gemeente Meierijstad reserveert 5% van de banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Projecten als Rooi werkt verder uitbouwen
 • Inkomensgrens voor minimabeleid is 120%

 

Hart voor Schijndel

 • Instellen Adviesraad Sociaal Domein. Seniorenraad maakt daar deel van uit. Dit in plaats van Wmo Adviesraad
 • In plaats van wijkteams (mislukt experiment?) handhaven van bestaande toegangen tot de zorg (huisarts, maatschappelijk werk etc)
 • Stimuleer PGB’s
 • Geen verplicht onbetaald werk voor bijstandsgerechtigden
 • Er komt een wethouder met als taakgebied ‘uitvoering participatiewet’
 • Minimabeleid wordt maximaal sociaal

 

D66

 • Burgers krijgen het recht om zelf zorg en ondersteuning in te kopen, op basis van door de gemeente vastgestelde criteria
 • Bij opvang van vluchtelingen leggen we een koppeling met actieve begeleiding mbt taal, opleiding, werk en activiteiten. Dit uitgaande van wederkerigheid vanuit de vluchtelingen

Team Meierijstad

En dit hebben we als Team Meierijstad opgenomen in ons programma voor 2017 – 2022:

 • In elk dorp en elke wijk is een dorps- of wijkraad, die gefaciliteerd wordt door de gemeente Meierijstad. Wanneer deze raad wordt gedragen door de bewoners krijgt zij een eigen passend budget.
 • Meierijstad kent in elke dorpskern een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Verstrekken van subsidies per wijk of kern voor projecten die de leefbaarheid bevorderen, met een buurtbudget. Voor wijken en/of buurten die participeren en in staat zijn zelfstandig taken/projecten van de gemeente overnemen.
 • Inzetten op eigen kracht en regie is prima, maar daar waar het niet mogelijk is, moet men op de gemeente kunnen terugvallen.
 • Extra aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Iedereen ‘moet kunnen meedoen’, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen.
 • Hulpbehoevenden mogen niet tussen wal en schip vallen.
 • Beleid moet inzetten op integratie van statushouders, migranten en nieuwkomers.
 • Kwetsbare inwoners, werkelozen, laag opgeleiden, laag inkomen en personen in de participatiewet, moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben.
 • Meer aandacht en meer ruimte voor gehandicaptensport.
 • Wijkverpleging actief ondersteunen.
 • Inzetten op kwaliteit van leven van mensen in WMO, participatiewet of uit een multiprobleem huishouden, dit in samenspraak met de adviesraad sociaal domein Meierijstad.
 • Een passend seniorenbeleid, met aandacht voor de verschillen per kern, in goede samenspraak met de seniorenraad. Vastgelegd in een convenant.
 • Voorkeur voor één lokale Welzijnsorganisatie voor Meierijstad, met lokale accenten.
 • Maximaal inzetten op preventie binnen de (jeugd)zorg want voorkomen is beter dan genezen.
 • Armoede bestrijding als speerpunt in het beleid van Meierijstad.
 • Gaat aan de slag voor de verdere ontwikkelingen en verbeteringen binnen het Sociaal Domein.
 • Bij zorg autonomie en keuze vrijheid stimuleren.
 • In zetten op toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.
 • In Meierijstad blijft plaats voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door Beschermd Wonen.
 • Inzetten op wijksteunpunten voor de hulpbehoevende inwoners.