Nieuws

Meierijstad kiest: Wonen en leefomgeving, programmavergelijking.

Geschreven door 16 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: Wonen en leefomgeving, programmavergelijking.

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Wonen en Leefomgeving

CDA

 • Investeren in multifunctionele voorzieningen
 • Flexibiliteit in bouwen, in bestemmingsplannen, voor een gevarieerd aanbod
 • Welstand is ondersteunend in plaats van belemmerend
 • Veilig wonen is ook inzetten op toezicht en handhaving
 • Groen ook dichtbij woonkernen
 • Natuur voor gezonde leef- en woonomgeving
 • Ondersteunen bewonersinitiatieven voor leefbaarheid in eigen wijk/buurt/dorp

 

SP

 • Er is chronisch gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen
 • Kijken naar mogelijkheid van aanpassen van bestaande bouw (ook van niet-woningen)
 • 50% van alle nieuwbouw à sociale huur en koopsector
 • Geen verkoop meer van huurwoningen
 • Combineren van wonen en zorg
 • Levensbestendig bouwen
 • Wachtlijsten minimaal halveren
 • Inzet is duurzaam bouwen
 • Geen sloop van huizen voormalig gemeentelijk woningbedrijf, woningen opplussen naar energiezuinige woningen
 • Wijken zijn afspiegeling van de bevolking, culturen met elkaar in contact brengen
 • Inspraak voor burgers, zeggenschap over wijk- en buurtzaken
 • Dorps- wijkraden spelen belangrijke rol
 • Gemeentelijk netwerk van bibliotheken, ook voorzieningen in de wijken
 • In elke buurt voldoende buitenspeelruimte, openstellen schoolpleinen
 • Goede hangplekken voor jongeren, zonder overlast voor de buurt

 

 

VVD

 • Planmatig onderhoud van wegen, openbaar groen, riolering etc in meerjaren planning/begroting
 • Onderzoeken waar en wanneer burger wil bijdragen aan groenonderhoud in de wijk
 • Bewoners betrekken bij (her)inrichting woonomgeving
 • Vereenvoudiging van ruimtelijke ordening: van nee tenzij à ja mits
 • Kiezen voor gedifferentieerd woningaanbod met voldoende keuzemogelijkheden
 • Gemeente voert passief grondbeleid.

 

PVDA

 • Gemeente maakt sluitende afspraken met woningbouwcorporaties over huisvesting van vluchtelingen, mensen met beperking, lage inkomens
 • Nieuwbouwproductie moet de komende jaren flink toenemen
 • Bouw van goedkope koopwoningen
 • Bestaande gebouwen (niet woningen) die leeg komen worden ingezet voor combi van wonen, cultuur en nieuwe bedrijvigheid
 • Bouwen van nieuwe op ouderen afgestemde woningen, ook door verbouw van bestaande woningen
 • Kleine kernen hebben woningbouw voor jong en oud nodig om leefbaarheid op termijn veilig te stellen
 • Betrekken van wijk/dorpsraden bij planontwikkelingen over woon/leefomgeving
 • Wijk/dorpsraden betrekking bij groenonderhoud, wijkinrichting en verkeersveiligheid
 • Vast aanspreekpunt bij gemeente voor wijk- en dorpsraden

 

HvS

 • 2-jaarlijks wijkschouw onder leiding van wijkbewoners. Aandacht ook voor veiligheidsgevoel
 • Invloed van inwoners op leefomgeving flink verbeteren
 • Leegstand bestrijden door geven van een woonvergunning
 • Stimuleren van de bouw van energieleverende woningen door verlagen bouwleges
 • Voorzieningen in kleine kernen in stand houden
 • Vuurwerkvrije zones instellen in de kernen
 • Wijken en dorpen krijgen eigen, vrij te besteden budget

 

D66

 • Inwoners krijgen het recht zelf te bepalen hoe hun buurt of straat er uit komt te zien. Versoepelen van regels
 • Goede spreiding van woningen die aansluiten bij de woonwensen van diverse groepen

 

Team Meierijstad

 • In elk dorp en elke wijk is een dorps- of wijkraad, die gefaciliteerd wordt door de gemeente Meierijstad. Wanneer deze raad wordt gedragen door de bewoners krijgt zij een eigen passend budget.
 • Meierijstad kent in elke dorpskern een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Er wordt samen met alle betrokken partijen een gedragen centrumvisie ontwikkeld; onderdeel daarvan is een gemeentelijke detailhandelsvisie over de regionale en lokale positie van de huidige en toekomstige winkelvoorzieningen in Meierijstad.
 • Voor elke kern een juiste en adequate busverbinding.
 • Meierijstad heeft in elke kern een basisschoolvoorziening binnen een passende afstand.
 • Meierijstad heeft in elk dorp en elke kern goede basissportvoorzieningen.
 • Woningbouw wordt in de toekomst evenredig verdeeld over de verschillende kernen.
 • Team Meierijstad wil recreatiemogelijkheden dichtbij woonwijken.
 • Wat goed is in een dorp en/of wijk moet blijven en blijven we ondersteunen.
 • Goede evenementen van dorpen/wijken koesteren we en moeten blijven.
 • Team Meierijstad wil goede theatervoorzieningen/podiumaccommodatie voor de verschillende kernen op lokale maat.
 • Keuze voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van ontwikkeling in natuur en landschap.
 • Beperken van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling.
 • Er is een goede balans in wonen, werken en recreëren.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • De kernen zijn goed bereikbaar.
 • Er komt een HOV-verbinding met Eindhoven Airport;
 • Zuinig ruimtegebruik in combinatie met realisatie van kwaliteit bij de planning en realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de grondexploitatie daarvan houden we rekening met een bijdrage aan een fonds voor sloop en renovatie van bestaande terreinen.
 • Natuurwaarden die verloren gaan door aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen, dienen zo dichtbij mogelijk te worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van ruime groenbuffers.
 • Streven naar bouw nul-op-de-meter woningen, ook bij sociale woningbouw.
 • Verstrekken van subsidies per wijk of kern voor projecten die de leefbaarheid bevorderen, met een buurtbudget. Voor wijken en/of buurten die participeren en in staat zijn zelfstandig taken/projecten van de gemeente overnemen.
 • Inwoners betrekken bij de start van ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Nieuwe projecten in dorpen/wijken zijn een co-creatie tussen burgers en de gemeente. De gemeente in een ondersteunde en faciliterende rol.
 • Wijk en dorpsraden in verbinding brengen met mekaar, en ondersteunen. Leer van elkaar.
 • In het woningbouwprogramma moeten voldoende betaalbare huur- en koopwoningen staan, met extra aandacht voor senioren, starters en statushouders.
 • In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt.
 • Wijkverpleging actief ondersteunen.
 • In zetten op toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.
 • In Meierijstad blijft plaats voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door Beschermd Wonen.
 • Transparant werken, de regie loslaten en afscheid nemen van regels die niet (meer) nodig zijn.
 • Instelling van een aanspreekpunt waar burgers met ideeën en initiatieven terecht kunnen.
 • Politieagenten en BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in wijken en dorpen.
 • Realisatie van blauwe zones in de (winkel)centra en geen betaald parkeren.
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, bijvoorbeeld in de centra.
 • Ontwikkeling van beleid voor welstandsarmer (ver)bouwen.
 • Lokale lasten blijven binnen de perken. Meierijstad hoort bij de ‘beste 40%gemeenten’.
 • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.
 • Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht bouwen.
 • Er is experimenteerruimte voor innovatieve woonprojecten (pacht; semipermanent).
 • Het multifunctioneel inzetten van accommodaties.