Skip to main content
Nieuws

Opwaardering N279 bij Veghel

Geschreven door 23 juni 2017januari 14th, 2022No Comments

Opwaardering N279 bij Veghel

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni stond de opwaardering N279 bij Veghel op de agenda. Alle fracties ervaren tijdsdruk, opgelegd door de Provincie. Zo ook het College van gemeente Meierijstad. Het college heeft gezien de tijdsdruk van de stuurgroep een uitwerking gemaakt van de opties uit de quickscan van Goudappel. Het ontbreekt echter aan inzicht in verkeersaantallen en consequenties van keuzes. Ook de consequenties van alternatieven zoals opwaardering van de Max Taylor brug of een aansluiting bij De dubbelen en de Amert zijn nog niet bekend en zouden verder onderzocht moeten worden.

Door het gebrek aan inzicht hebben we te weinig tijd om nu een weloverwogen besluit te nemen. Tegelijkertijd zitten we als gemeente Meierijstad in een tijdsklem, want de provincie maakt zonder uitspraak van Meierijstad zelf een keuze voor de inrichting van haar voorkeursalternatief. De enige manier om hier voor de gemeente Meierijstad mee om te gaan, lijkt het inbrengen van de optie van het college, waarna we als Meierijstad zelf een integraal verkeersplan opstellen voor Veghel en over een half jaar indien nodig terugkomen op onze voorlopige voorkeursoptie. Wellicht zal de provincie daar niet in mee gaan. Tegelijkertijd mag van de provincie verwacht worden dat zij de gemeente Meierijstad als partner serieus neemt, zeker aangezien een vertraging van het proces met een half jaar geen serieuze consequenties heeft voor de regionale bereikbaarheid.

TEAM heeft ten aanzien van het collegevoorstel de volgende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de keus van het college te kunnen ondersteunen. Deze voorwaarden waren in 2 amendementen verwoord. Het gaat om de volgende 7 punten:

  1. Bereikbaarheid voor inwoners Keldonk. In deze optie (variant “Noord Noord”) moet er gezorgd moet worden voor een goede ontsluiting van het Hool en het Lijnt bij Keldonk. Tevens moet worden onderzocht in hoeverre de aansluiting dichterbij Keldonk kan komen te liggen (dat noemen we variant Noord), om te voorkomen dat de gezinnen die aan de zuidkant van de Zuid-Willemsvaart wonen qua reistijd te ver van de kern van Keldonk komen te wonen. Net als de SP vinden we het argument van “maar” 60 gezinnen, absoluut geen argument. Als dit niet mogelijk is dient de optie van een extra brug te worden onderzocht . Want net als anderen waaronder Hart voor Schijndel vinden we dat de leegbaarheid van kleine kernen van belang is en wat mag kosten. In dat geval is het wel noodzakelijk om maatregelen te nemen om het sluipverkeer tegen te gaan.
  2. Welzijn Inwoners De aansluiting tussen Zijtaart en Keldonk gaat de verbinding vormen van bestemmingsverkeer voor de zuidelijke bedrijventerreinen, met name voor het verkeer komende  vanaf Helmond. De aansluiting op het bedrijventerrein dient zo dicht mogelijk bij het kanaal te worden gezocht. Wat TEAM betreft is het uitgesloten dat de aansluiting alsnog over het landelijk gebied van Zijtaart naar de Corsica onderzocht wordt. Die optie zou namelijk leiden tot sloop van woningen en boerderijen, betekent een forse aantasting van de leefomgeving en het welzijn van de inwoners. We gaan er vanuit dat de coalitie dit steunt, want een dergelijke variant zou voor Zijtaart feitelijk betekenen dat via een omweg variant 3b alsnog wordt ingevoerd, terwijl die negatief uit de MKBA kwam.
  3. Gezondheid Inwoners Veghel. TEAM wil graag de garantie van de provincie dat de gezondheidssituatie er voor de inwoners ter hoogte van Veghel beter op wordt in de nieuwe situatie (ten opzichte van de autonome ontwikkeling). TEAM maakt zich nl. zorgen over de geluidsoverlast voor de wijken De Leest en Veghel Zuid. De verbetering van de gezondheidssituatie kan bijvoorbeeld door hoge geluidschermen of een geheel of gedeeltelijke overkapping van de weg.
  4. Gezondheid Omwonenden Rembrandtlaan. De Rembrandtlaan in Veghel heeft nu al te maken met te veel (vracht)verkeer. TEAM heeft zich bij de verkiezingen hard gemaakt om de woonomstandigheden ter plekke te verbeteren. De voorkeursoptie van het college met de aansluiting tussen Zijtaart en Keldonk, vangt slechts een deel van het vrachtverkeer weg, omdat het vrachtverkeer zelf kan kiezen welke afslag ze neemt. Het verkeer komende vanuit Den Bosch zal nog steeds die afslag nemen, zoals een inspreker al noemde. De voorkeursoptie van het college hoort volgens TEAM daarom gepaard te gaan met een onderzoek naar de mogelijkheden, effecten en voorwaarden voor een vrachtwagenverbod bij de Rembrandtlaan. Een vrachtwagenverbod kan er namelijk voor zorgen dat het vrachtverkeer ook daadwerkelijk deze route neemt en daarmee het welzijn en de gezondheid van omwonenden sterk verbeterd. Dat kan door middel van een verbod om rechtsaf te slaan vanaf de korte haak naar de Max Taylorbrug (en vice versa; linksaf vanaf de Max Taylorbrug naar de korte haak). De uitkomst van dit onderzoek nog eind dit jaar worden opgeleverd.
  5. Bereikbaarheid Bedrijfsleven. De opwaardering van de N279 zorgt ervoor dat de reistijden voor inwoners en voor het bedrijfsleven verbeteren over het hele traject naar Asten. Als gevolg van de voorkeursoptie van het college vermindert het verkeer over de Rembrandtlaan en verbeterd daardoor de bereikbaarheid van het centrum van Veghel. De bereikbaarheid van de zuidelijke bedrijventerreinen verbeterd ook, omdat het vrachtverkeer nu niet meer van de drukke Max Taylorbrug gebruik hoeft te maken. De bereikbaarheid verbeterd dus in de spits, en in algemene zin verbeterd de robuustheid van het wegennet. Een vrachtwagenverbod bij de Rembrandtlaan zal er echter voor zorgen dat de reistijden van het vrachtverkeer gerekend over de hele dag niet echt verbeteren, want het verkeer vanaf Den Bosch moet dan vanaf Den Bosch via de A50 en vanaf Helmond via de afslag tussen Keldonk en Zijtaart. TEAM hoopt dat het onderzoek zal leiden tot een daadwerkelijk vrachtwagenverbod. TEAM is daarom voorstander van het opstarten van een sterke lobby voor aanpakken/opwaardering A 50 inclusief een extra aansluiting tussen Eerde en de N279. Omdat dit slechts een hele beperkte kans van slagen heeft als we het hebben over de tien tot 15 jaar, wil TEAM dat er een onderzoek wordt gestart naar aansluiting van de N279 die De Dubbelen over het kanaal met de Amert verbindt (bij de fietsbrug) en aansluit op de Huygensweg.
  6. Verbetering infrastructuur voor Fietsers. We willen graag dat fietsbruggen aangesloten gaan worden op snelfietsroutes.
  7. Adequate communicatie en participatie. We willen dat de wethouder ervoor zorg draagt dat er een goede communicatie plaatsvindt met belanghebbenden langs het gehele te ontwikkelen traject (Veghel, Zijtaart, Eerde, Keldonk, Boerdonk) en hen betrekt bij de verdere invulling.

Concluderend

Het gaat om de bereikbaarheid van Veghel. Het gaat daarbij ook om gezondheid en om veel gemeenschapsgeld. Dat zijn bijzonder belangrijke zaken met consequenties voor de lange termijn, waar we dus niet lichtvaardig over mogen besluiten. Bovenstaande punten waren verwerkt in twee amendementen:

De wethouder kan maandag in gesprek met de provincie met een duidelijke aanvulling zoals later bij het inpassingsplan voor de nieuwe weg kijken naar verlichting van vrachtverkeer voor de Rembrandtlaan, afname van sluipverkeer voor Zijtaart, onderzoeken of er een parallelweg langs de A50 kan komen en goed kijken naar zaken als leefbaarheid en gezondheid voor de wijken langs de N279.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met ons raadslid Erik de Vries, Wern van Asseldonk of fractievoorzitter Janine Heisterkamp.