Skip to main content
Nieuws

Team Meierijstad stelt kieslijst en verkiezingsprogramma vast: van lokaal naar beter!

Geschreven door 20 september 2016januari 14th, 2022No Comments

Team Meierijstad stelt kieslijst en verkiezingsprogramma vast: van lokaal naar beter!

Dinsdagavond 20 september heeft de ledenvergadering van de nieuwe partij Team Meierijstad de kieslijst vastgesteld. Al eerder was de top 15 vastgesteld, daar zijn nu de volgende 35 leden aan toegevoegd.

We komen op de lijst veel bekenden uit de politiek tegen uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, onder wie oud-wethouder Bart Eijkemans. Ook de huidige Rooise wethouders staan op de lijst: Ad van der Heijden en Jeanne Hendriks-van Kemenade. De huidige Schijndelse wethouder Eus Witlox, voert de lijst aan !

Na de eerste ALV in Eerde werd deze tweede ledenvergadering georganiseerd in de Loop’r in Olland. Zo maken de dorpen kennis met de fusie van de oude lokale partijen! De voorzitter gaf aan dat de partij ook in de toekomst wil blijven vergaderen in de verschillende kernen.  Daarmee wordt contact houden met alle inwoners van die kernen nagestreefd.

De lijsttrekker, Eus Witlox, is trots op de lijst en op de fusie van de 6 lokale partijen. “Een sterke lokale partij is de beste garantie om voor alle 13 kernen een goede toekomst te realiseren!”, aldus Witlox.

Ook is dinsdagavond intensief over het verkiezingsprogramma gesproken. Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in 7 onderdelen waaronder de speerpunten Meierijstad breed worden benoemd. De onderdelen zijn gebaseerd op de kernwaarden van onze partij. Tevens is te lezen wat wij meer specifiek in elk van de 13 kernen van Meierijstad willen bereiken. Een greep uit de speerpunten voor zijn:

 

Opkomen voor de belangen van dorpen en wijken

 • Meierijstad heeft in elk dorp en elke kern goede basissportvoorzieningen.
 • Woningbouw wordt in de toekomst evenredig verdeeld over de verschillende kernen.

Streven naar een duurzame leefomgeving

 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • Meierijstad wordt een fairtrade gemeente.
 • Natuurwaarden die verloren gaan door aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen, dienen zo dichtbij mogelijk te worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van ruime groenbuffers.

Uitgaan van de kracht van burgers

 • Instellen innovatiefonds, waardeer ondernemers hun ideeën gemakkelijker en sneller om kunnen zetten in nieuwe producten, diensten en processen.
 • Inzetten op maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
 • Verstrekken van subsidies per wijk of kern voor projecten die de leefbaarheid bevorderen, met een buurtbudget. Voor wijken en/of buurten die participeren en in staat zijn zelfstandig taken/projecten van de gemeente overnemen.
 • Nieuwe projecten in dorpen/wijken zijn een co-creatie tussen burgers en de gemeente. De gemeente in een ondersteunde en faciliterende rol.

Een rechtvaardige samenleving

 • Iedereen ‘moet kunnen meedoen’, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen.
 • In het woningbouwprogramma moeten voldoende betaalbare huur- en koopwoningen staan, met extra aandacht voor senioren, starters en statushouders.
 • In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt.
 • Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalprogramma’s en de bibliotheek zijn dan ook belangrijke lokale basisvoorzieningen.

Mens voorop, zorg op maat

 • Meer aandacht en meer ruimte voor gehandicaptensport.
 • Inzetten op kwaliteit van leven van mensen in WMO, participatiewet of uit een multiprobleem huishouden, dit in samenspraak met de adviesraad sociaal domein Meierijstad.
 • Een passend seniorenbeleid, met aandacht voor de verschillen per kern, in goede samenspraak met de seniorenraad.
 • Armoede bestrijding als speerpunt in het beleid van Meierijstad.

Een betrouwbare overheid

 • Instelling van een ambtelijk ondernemersloket.
 • Politieagenten en BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in wijken en dorpen.
 • Realisatie van blauwe zones in de (winkel)centra en geen betaald parkeren.
 • Lokale lasten blijven binnen de perken. Meierijstad hoort bij de ‘beste 40%gemeenten’.

Kies voor een pragmatische aanpak

 • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.
 • Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht bouwen.
 • Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak aangetoond. De maatschappelijke kosten en baten zijn zowel op lokaal als regionaal verband in kaart gebracht. Alle realistische varianten zijn onderzocht. Het resultaat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, eventueel aangevuld met gekwantificeerde argumenten (plus of min) moet positief zijn.

Voor belangstellenden: het volledige programma en de kieslijst is op korte terug te vinden op de website van onze partij. www.teammeierijstad.nl

We zijn er trots op dat, door intensieve samenwerking, dertien kleine teams zijn verbonden tot één sterk TEAM dat alle onze kernen vertegenwoordigd.