Skip to main content
NieuwsRaadsvergaderingen

Venijn zat in de staart

Geschreven door 2 mei 2021januari 14th, 2022No Comments

Venijn zat in de staart

Als ik in één zin de Raadsvergadering van 29 april 2021 moet samenvatten dan is dat in: het venijn zat hem in de staart. Het begon gemoedelijk met het verwelkomen van weer 2 nieuwe commissieleden. Ditmaal voor Lijst Blanco en voor HART, welkom heren en veel succes! Daarna een heldere uiteenzetting over regiozaken met betrekking tot regio Noord Oost Brabant, waarin een onderzoek werd aangekondigd naar het ecosysteem van regionaal bestuur.  Een opsomming van hamerstukken, al of niet besproken in de commissie. Sommige goed besproken en ook belangrijk voor Meierijstad. De bespreekstukken volgen met onderwerpen zoals Partnership IBN, Kloosterkwartier-Leefgoed Veghel, de Regionale Energie Strategie én moties vreemd. En in de allerlaatste motie, na al een intensieve lange vergadering, daar zat het venijn.

Hamerstukken

  • Gemeenschappelijke regelingen van stadsgewest en ODBN: bevatten technische aanpassingen.
  • Twee bestemmingsplannen Iepenlaan 4 in Veghel en Keur 11 in Schijndel.
  • Rekenkamer rapport omtrent dienstverlening in Meierijstad waar grote stappen zijn gezet en alle aanbevelingen worden overgenomen door het College.
  • Ook de shortlist transitievisie warmte was akkoord, maar over dit punt zullen we het nog wel vaker met elkaar hebben.

Bespreekstukken 

Uitvoeringskrediet Openbaar Gebied

Dit komt natuurlijk jaarlijks terug en het college had nu besloten om toch naar onderhoudsniveau C te gaan voor 2021. Ondanks amendement in het verleden (2018) zonder de raad hierover vóóraf adequaat mee te nemen en keuze voor te leggen. Dat was tegen het zere been van HIER, CDA, Lijst Blanco en lokaal. Middels een motie werd het college opgedragen om, startende met uitvoeringsplan 2022, jaarlijks met een voorstel te komen en de mogelijkheden samen met de raad te bepalen. Deze motie is aangenomen.

Partnership voor onbepaalde tijd met IBN

Meierijstad kent als enigste gemeente in Nederland twee sociaal werkbedrijven. Een erfenis uit het fusieverleden. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen maar op dit moment kent dat meer voor- dan nadelen voor onze inwoners. Over de inhoud van het voorstel was iedereen het al eens. Het ging deze raadsvergadering om de kaderstellende en controlerende rol van de raad in deze gemeenschappelijke regelingen. Er werd dan ook nog een motie ingediend om participatie in Meierijstad (PIM) een prominentere rol te geven door te zoeken naar en juridische werkvorm. Maar daarin zag de meerderheid van de raad en wethouder geen oplossing. Wij van HIER kondigde wel aan om een onderzoek te laten doen door de Rekenkamercommissie. Een onderzoek breed voor alle gemeenschappelijke regelingen waar we als raad van Meierijstad mee te maken hebben. Op basis van dat rapport kunnen we constructief met elkaar in gesprek over dit onderwerp. In het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg gaan we hier op door.

Kloosterkwartier-Leefgoed

Een fantastisch plan waar de erfenis van de zusters een plaats krijgt en de transformatie van het sociaal domein wordt versterkt. De raad is unaniem enthousiast maar kent toch enige kanttekeningen middels een amendement en twee moties. Merkwaardig genoeg hadden deze allemaal niets met de kern van dit project te maken. Amendement over bescherming van de roekenkolonie is verworpen. Ze worden namelijk vogelvriendelijk verplaatst direct in de nabije omgeving. Dan de motie over de sociale huurwoningen die liever langer dan 15 jaar sociaal moeten blijven en het onderzoeken of een “polikliniek” tot de mogelijkheden behoort. De laatste motie is op basis van vooral sentiment overgenomen door de wethouder en dit wordt meegenomen in de gesprekken over het gezondheidscentrum.

Regionale Energie Strategie

Dit levert altijd veel discussie op en vooral op het onderdeel participatie is het zoeken naar de beste methode. Ook zijn er veel vormen van participatie wat de duidelijkheid niet ten goede komt. Participatie is dat meepraten, meebeslissen of meeverdienen? Allemaal belangrijk en HIER broedt op duidelijkheid. Ook dit proces wordt vervolgd bij de evaluatie van eerste tranche zonneparken en sowieso komen de duurzaamheidsdoelstellingen nog tientallen jaren terug op de agenda van de raad. Motie om meer zekerheid te bieden voor de financiële participatie is juridisch onhoudbaar en werd dan ook niet ondersteunt.

Moties vreemd

De moties perspectief voor de jeugd en kwetsbare groepen zijn door het verschijnen van een raadsinformatiebrief voor de indieners voldoende duidelijk en zijn staande de vergadering ingetrokken.

Maar zoals gezegd, venijn zat in de staart van de vergadering, een botsing over inzicht over de rol van het college en van de raad gaf een ietwat onverkwikkelijke sfeer weer tussen wethouder en raadslid. Wethouder werd breed ondersteunt door de raad maar niemand is er beter van geworden.

Mari van der Aalsvoort, Fractievoorzitter HIER