Nieuws

Algemene Beschouwingen 2022

Geschreven door 6 november 2022 No Comments

Hieronder de algemene beschouwingen van HIER. zoals deze tijdens de Raadsvergadering van 4 november jl. zijn ingebracht bij de bespreking van de begroting.

Keuzes en ontwikkelingen

Ieder moment van de dag moeten we keuzes maken. Kiezen voor je gezin, kiezen voor je carrière. Pakken we er een extra dekentje bij of zetten we de verwarming harder? Gaan we met de fiets of met de auto? Fijne keuzes, makkelijke keuze of moeilijke keuzes….hoe dan ook, we moeten kiezen.

Belangrijke beslissingen kunnen en mogen we juist nu niet voor ons uitschuiven. De burgers van Meierijstad verwachten van ons dat wij, op basis van juiste informatie, zorgvuldig belangen afwegen. Dat wij een positieve richting aan hun toekomst gaan geven. Want voorzitter, voor HIER staat de menselijke maat altijd voorop.

Voorzitter,

HIER is zeer tevreden met de keuzes die door dit college zijn gemaakt en hoe deze keuzes in het voorliggende collegewerkplan zijn beschreven.

Meierijstad heeft te maken met schaarste. Te denken valt aan schaarste in, vrijwilligers, energie en oppervlakte. Zo is het voor ons zeer belangrijk vrijwilligers te koesteren. De gemeente zelf moet het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid en onze inwoners bijvoorbeeld met de inzet van energiecoaches op de juiste manier te informeren en ondersteunen. Want juist op het gebied van energie zien we de knelpunten voor onze burgers steeds groter worden en moeten de juiste keuzes worden gemaakt.

En om goede keuzes te kunnen maken moet je als gemeente invloed kunnen uitoefenen. We zien de ambitie te acteren als een gemeente met 100.000 inwoners dan ook als positief. Voor onze fractie is het echter geen doel om in toekomst ook daadwerkelijk te groeien naar 100.000 inwoners.

Voorzitter,

Ik zal in mijn betoog op het aspect schaarste meerdere malen terug komen.

 Handhaving

We zijn blij te zien dat er 2 extra boa’s bij komen. Maar is dit aantal wel voldoende? Onze gemeente is zeer groot in oppervlak, kent vele blauwe zones, heeft op plekken in de drie grote kernen overlast van auto- en fietsverkeer. Dit alles zorgt voor een enorme druk op handhaving. Graag willen we weten of het met de huidige capaciteit haalbaar is om Meierijstad veilig te houden en tegelijk kunnen voldoen aan alle handhavingszaken die wij als gemeenteraad opleggen en waarop controle moet plaats vinden. Kan de portefeuillehouder hier antwoord op geven?

Verkeer

Tijdens de beeldvormende avond over de N279 heeft HIER de waarde van participatie aangegeven. Onze burgers moeten tijdig in dit proces worden betrokken en hun bijdrage mogen leveren. De N279 is in de komende jaren een belangrijk onderwerp van aandacht en beleid. Naast een maatschappelijk kosten baten analyse, moet ook een realistisch onderzoek naar de mogelijkheden van een tunneloplossing. Een heldere analyse uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van onze raad biedt ons college de mogelijkheid een tot een succesvolle lobby naar het ministerie. Als we de infrastructuur in Nederland goed bekijken zijn er al vele tunnels gerealiseerd. En het beste voorbeeld hiervan is de ondertunneling van de A2 bij Maastricht.

HIER denkt dat de tunneloplossing een belangrijke oplossing kan zijn voor de omliggende woonkernen en de minste negatieve impact heeft op de leefomgeving van onze burgers.

Sociale cohesie

Wat we tijdens de coronacrisis zagen is het belang van sociale cohesie, samen naar school kunnen gaan, samen sporten dus samen ontmoeten. De belangrijke rol die onze recreatieve- en sportvoorzieningen hierbij spelen om deze samenkomsten te creëren is zeer helder. Maar ook onze natuurgebieden waren in deze periode bij uitstek de plekken waar je veilig naar toe kon en de waarde hiervan is wat ons betreft alleen maar toegenomen.

Voor HIER is het van groot belang dat deze natuurgebieden vrij toegankelijk blijven. Dus zeker niet ieder gebied commercieel maken. Maar juist blijven kijken naar de mogelijkheden. Te denken valt aan behoud en uitbreiden van wandel, fiets en ruiterpaden, plaatsen van meer bomen en onze recreatieve voorzieningen in stand houden zoals bijvoorbeeld de Kienhoef en de Vlagheide. Om van de Vlagheide een enorme trekpleister te maken met alle aanpassingen die daarbij horen, daar zijn wij toch echt kritisch over. We hebben enorm veel mooie plekken in Meierijstad en zoals we al eerder hebben aangegeven, hebben de grote bedragen genoemd voor de Vlagheide niet onze hoogste prioriteit. Wat HIER betreft maken we voor eventuele ontwikkelingen bij de Vlagheide een pas op de plaats.

Positieve ontwikkelingen

Voorzitter,

Al in ons verkiezingsprogramma hebben wij ons duidelijk uitgesproken voor het behoud van het openlucht zwembad in Veghel, voor de realisatie van het Omnipark in Erp en voor de optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Deze projecten vragen een investering en hebben een enorme meerwaarde. HIER is van mening dat juist deze projecten dagelijks vele inwoners, zowel jong en oud, profijt zullen opleveren en dat dit de sociale cohesie en de gezondheid van onze inwoners in onze gemeente op een positieve manier zal versterken.

Voor het openlucht zwembad in Veghel geldt dat de raad naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek een beslissing moet gaan nemen. Ik wil de raad dan alvast meegeven dat HIER niet alleen de eventuele financiële kosten van het openlucht zwembad zal beoordelen, maar juist ook zal kijken naar de belangrijke maatschappelijke baten die het openlucht zwembad oplevert,  zoals samenhorigheid, voorzieningen dichtbij en het plezier voor jong en oud.

En dit is ook onze opstelling naar het Omnipark in Erp. De te maken keuzes bij het Omnipark lijken misschien verder weg, maar dat is niet zo. We schuiven dit project steeds voor ons uit en dat heeft geen positief effect op de financiën. De knoop moet doorgehakt worden en daar heeft het college nu een goede aanzet toe gegeven. Blijf bij dit project wel de juiste participatie aan gaan en blijf goed in gesprek met alle betrokken partijen om niet voor verrassingen komen te staan.

Ook het optimaliseren en toekomstbestendig maken van het huidige bestuurscentrum in Sint-Oedenrode is voor HIER een belangrijk onderwerp dat in de komende periode veel aandacht zal vragen. Het uitgangspunt voor HIER is het behoud van de raadzaal in Sint Oedenrode. Het is voor ons positief dat er een programma van eisen en een plan van aanpak zal worden opgesteld om de optimalisatie van het bestuurscentrum te realiseren.

Inclusieve samenleving

Voorzitter,

HIER zet zich in voor een inclusieve samenleving. Iedereen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid, politieke voorkeur, lichamelijke of geestelijke beperking doet ertoe en doet mee. Alle inwoners in Meierijstad hebben recht op een (t)huis, werk en een sociaal leven. Iedere vorm van discriminatie en racisme wijzen we af.

Toch zien we om ons heen dat mee doen, niet voor iedereen hetzelfde is. Dat niet iedereen er op dezelfde manier naar kijkt, maar dat we als gemeente wel de nodige duidelijkheid moeten geven aan de regels die we hebben. Hoe gaan we om met statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten? Vanuit HIER zien we verbeterpunten wat betreft participatie en huisvesting. We hebben deze week dan ook schriftelijke vragen gesteld over de nota met betrekking tot arbeidsmigranten en zullen hier op een later tijdstip bij jullie op terug komen.

 Woningbouw

Een dak boven je hoofd, een veilige plek om te wonen maar ook het gevoel van thuis komen, dit zijn voor ons basiswaardes. Dat is wat het collegewerkprogramma uitstraalt. Hierbij moeten we niet vergeten dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar dat dit ook geen makkelijke opgave is. Er ligt een grote opgave voor de gemeente Meierijstad om alle ambities te realiseren. HIER waardeert de extra aandacht die wordt uitgesproken voor de leefbaarheid van de kleine kernen. De leefbaarheid van deze kleine kernen wordt volgens ons versterkt door meer en door een divers woningaanbod.

De herijking van de huidige woonvisie met daarbij aandacht voor de woonbehoefte van jongeren, maar ook zeker de woonbehoefte van onze ouderen vinden we positief en noodzakelijk. Voor HIER is het belangrijk dat in deze woonvisie creatief wordt gekeken naar de mogelijkheid van nieuwe woonvormen en welke regels helpend of juist hinderend zijn om de woningbouw in Meierijstad te bevorderen. Wij denken hierbij aan de herijking van de parkeernormen bij woningbouw in het centrum van de grote kernen.

Klimaatdoelstellingen

Al vroegtijdig heeft HIER aangeven dat we met alleen zonne-energie op daken we het niet redden. Zeker nu uit de laatste Raads-Informatiebrief blijkt dat Meierijstad niet geschikt is om windmolens te plaatsen. De opgaves moeten echter wel gehaald worden en met de schaarste van gronden die ik al eerder heb aangegeven staan we samen met onze inwoners en onze bedrijven voor een grote uitdaging. Maar deze uitdaging moeten we niet uit de weg gaan. Kijken naar de mogelijkheden innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Kijken naar de kansen om als Meierijstad een voortrekkersrol in de regio te pakken het gebied van duurzame opwek. De herijking van het beleidskader duurzame opwek zien wij dan ook graag tegemoet en HIER heeft daarbij veel vertrouwen in de kennis en kunde die binnen het ambtelijk apparaat aanwezig is.

Wat wil dit alles nu zeggen?

Al deze keuzes zouden er toe moeten leiden dat ook onze kinderen nog een veilige, sociale en duurzame toekomst tegemoet gaan, maar we nu ook allemaal kunnen blijven genieten van ons mooie Meierijstad.