Fractie nieuws

Algemene Beschouwingen 2023

Geschreven door 6 juli 2023 No Comments

In de gemeenteraadsvergadering van 6 juli werd de kaderbrief behandeld. Elke fractie gaf via de Algemene Beschouwingen zijn visie op deze kaderbrief. Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen zoals deze door de fractie van HIER zijn ingebracht tijdens de raadsvergadering door fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake.

Algemene beschouwingen HIER

Voorzitter,

Voor ons ligt de kaderbrief, een uitwerking van het collegewerkprogramma ‘Thuis in Meierijstad’. Deze bestuursperiode zetten we in op uitvoering en we kijken nu naar de trends en ontwikkelingen. Deze trends en ontwikkelingen baren de fractie van HIER zorgen. De vele crisissen die er nu zijn, de snelheid van technologie, de polarisatie in de samenleving en de onwetendheid voor de toekomst geven onzekerheid.

Voor iedereen een Thuis gevoel
Maar ondanks de zorgen die we ons maken, moeten we de schouders eronder zetten en vertrouwen in elkaar hebben. Wij zijn er voor de inwoners en moeten er voor zorgen dat we het voor de burgers simpeler maken, ze ontzorgen. Financieel moeten we daarvoor gezond zijn, waar ik later in mijn betoog nog op terug kom. Maar ook de capaciteit moet op orde zijn. De komende jaren zal er veel uitstroom zijn binnen de gemeentelijke organisatie vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, dit terwijl we nu op verschillende portefeuilles al met de handen in het haar zitten om nieuwe mensen te kunnen vinden. Heel logisch dat er dan ook gebruik wordt gemaakt van inhuur om de gaten op te vullen, de realiteit vraagt dat voor de korte termijn. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook om het ambtelijk apparaat ook het “Thuis” gevoel te geven zoals we dat in het collegewerkprogramma ook willen. Een stabiele organisatie, die tijd en kennis heeft om onze inwoners te woord te staan. Niet alleen vanachter de PC, maar ook zeker in de wijk, dicht bij de burgers. De afstand tot de burger moet verkleind worden.

Mens centraal
Wat ons betreft staan in alle vraagstukken die we binnen de gemeente hebben, de mens centraal. We zijn een organisatie die een sterke focus heeft op het welzijn van mensen en willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Mee doen is voor iedereen verschillend en daarvoor moeten we goed luisteren naar de mensen. Participatie is van groot belang, maar ook communicatie. Zo hebben we de duurzaamheidsopgaven, complexe uitdagingen in het veiligheidsdomein, een tekort aan woningen, een opgave voor een gezonder leven, een arbeidsmarkt die onder druk staat en een digitale wereld die continu veranderd. Bij al deze opgaven moeten we “bruggen bouwen”. Dit kunnen we als gemeente niet in een torentje oplossen en hier dienen we pro actief mee om te gaan. Dat is wat we verwachten van het toekomstige participatiebeleid en waarbij het stille midden ook gehoord wordt. Gelukkig zijn er al fijne participatietrajecten zoals het project “droge voeten” en de klimaatadaptatie in de wijken.

Financiën
Terugkomend op de financiën, want deze heb je nodig om die bruggen te bouwen. Financieel gezond zijn is belangrijk en dat zijn we gelukkig. We hebben een behoorlijke reserve. Maar ook wij weten niet wat de komende jaren ons gaat brengen en daardoor moeten er keuzes gemaakt worden. Van de voorgelegde stellingen kunnen we dan ook met stelling 1 (over het sluitend zijn van de begroting), 4 (over het verlagen van de specifieke lasten en het daarbij behorende onderzoek) en 7 (over minder voorzichtig ramen) akkoord gaan.

Uiteraard moet de begroting voor 2024 sluitend zijn, maar we accepteren dat deze voor de komende jaren niet sluitend kan zijn. We moeten ons als een betrouwbare overheid gedragen, maar ook het Rijk heeft deze opgave naar gemeentes en we hopen dit de komende tijd terug te zien.

Zoals we in het coalitieakkoord ook overeengekomen zijn is een OZB verhoging op een trendmatige manier voorstelbaar. We moeten natuurlijk altijd de juiste afwegingen maken en wellicht ook wat meer op een risicovolle manier begroten. We zien hier ruimte in en zijn benieuwd naar de effecten hiervan. Scherper begroten biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Er komen natuurlijk nog veel uitdagingen op ons af en keuzes moeten gemaakt worden. We willen geen stilstand, maar innovatie mogelijk maken. Daarom zijn we ook benieuwd naar de begroting later dit jaar, zodat we nog meer helderheid krijgen in de plannen die er liggen.

Stabiliteit
Kortom, laten we niet vergeten dat we samen staan voor een gemeente waarin we fijn kunnen wonen, gezond kunnen leven, de omgeving waarderen, voor iedereen een plek is en we onze lokale ondernemers steunen en daarbij gezamenlijk streven naar het welzijn van iedereen. De stabiliteit van onze financiële gezondheid is de sleutel om dit alles mogelijk te maken en de verbindingen te kunnen leggen. Ook een visie op de lange termijn is nodig en daarom zijn we blij met het traject toekomstvisie. HIER is trots op Meierijstad met al haar ambities en wat we daar al van waar hebben kunnen maken.

HIER is er echt voor hier!

Fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake
HIER Meierijstad