Fractie nieuws

Begroting 2024

Geschreven door 4 november 2023 november 6th, 2023 No Comments

In de commissievergadering van 26 oktober jl. werd de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 besproken.  Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake over dit agendapunt.

Begroting
De donkere dagen komen er weer aan. Komend weekend gaat de klok een uur terug en wordt het vroeg donker. Dit roept bij iedereen andere emoties op. Voor de een is dit het gevoel van knusheid; Kaarsjes aan en binnen genieten van samenzijn met het gezin. Voor anderen versterkt het juist het gevoel van eenzaamheid, alleen in een wereld die steeds verandert en waar veiligheid een grotere rol speelt. Kunnen we nog wel alleen over straat? Moet de deur altijd op slot zijn?

Pro activiteit
Hoe maken we het voor iedereen een beetje beter? HIER is van mening dat Meierijstad hard werkt om een inclusieve gemeente te zijn, met een sterk veiligheidsbeleid en kansen voor iedereen om mee te doen. Door de veranderingen in de wereld, maar ook zeker op kleinere schaal en dichter bij onszelf moeten we pro actiever zijn. Zoals eerder besproken in de algemene beschouwingen, zijn er zorgen over de organisatorische capaciteit. Ook het nog steeds stijgende ziekteverzuim geeft geen positief beeld. Het extra benodigde personeel, benadrukt deze zorgen nog maar eens. Hoe zorgen we ervoor dat alles weer soepel verloopt, waarbij de gezondheid van de medewerkers centraal staat? Wethouder, graag worden we goed op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Sociaal domein
Wat het sociaal domein betreft. Wij kijken met veel waardering naar de wijze waarop Meierijstad vorm en inhoud geeft aan ondersteuning van inwoners die onze zorg nodig hebben. Uit de verslagen blijkt ook dat de gemeente zich voorbereid op een toekomst waarin het bieden van zorg en ondersteuning als gevolg van met name de vergrijzing, nog sterker dan nu, vanuit de samenleving zal moeten komen. Over 10 jaar zal het tekort aan professionele ondersteuning verder zijn opgelopen vanwege de stijgende zorgvraag en het ontbreken van zorgprofessionals.

Het is daarom wat HIER betreft belangrijk dat we investeren in de ondersteuning van mantelzorgers en vormen van informele zorg en buurtzorg, zodat we de noodzakelijke zorg ook in de toekomst kunnen blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. Waar vrijwilligers en mantelzorgers nu de professional ondersteunen, zal de professional van de toekomst nog meer dan nu gericht zijn op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. De wijkvoorzieningen dicht bij de burger zijn wat HIER betreft dan ook echt noodzakelijk en drager hieraan bij.

Onderwijs en vastgoed
We begrijpen dat onze eigen beleidskeuzes hebben geleid tot noodzakelijke investeringen in het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs, maar het is een flinke hap uit de begroting. Een meer gespreide aanpak zou ideaal zijn geweest, maar dat zit er helaas niet in. Ik hoop dat dergelijke verrassingen in de toekomst minder groot zullen zijn nu we al een paar jaar onderweg zijn als Meierijstad. Tevens is belangrijk om te weten of we ons vastgoed effectief gebruiken. Een oplossing voor Ultimo is hierbij noodzakelijk om de juiste inzichten te verkrijgen en proactief te kunnen handelen.

Participatie
We kijken enorm uit naar de participatienota. Voor HIER is participatie een belangrijk thema. Hoe blijven we transparant, betrekken we de juiste mensen en zijn we ons bewust van polarisatie. Dit is ook belangrijk voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelen. Door inwoners te betrekken, kunnen we een klimaatbestendige leefomgeving creëren.

Tot slot
Graag wil ik de positieve ontwikkelingen benadrukken die we teruglezen in de begroting of bij beantwoording van de technische vragen. Blij zijn we met het nieuwe parkeerbeleid dat er aan komt, fijn dat er een ruiterroute netwerk wordt aangelegd, er een soorten managementplan komt voor spouwmuurisolatie, de proactieve houding van de gemeente met betrekking tot de verschillende crisissen en dat er veel woningbouwprojecten klaarliggen voor de toekomst en het heden.

Tot zover de eerste termijn