Nieuws

Bestemmingsplan Helden van Kien

Geschreven door 7 april 2023 No Comments

In de raad van 6 april lag de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Helden van Kien voor. Dit agendapunt ging hoofdzakelijk over het verruimen van de openingstijden en de daarbij behorende feesten, partijen en bijeenkomsten bij de Helden van Kien.

HIER heeft voorafgaand aan deze vergadering gewikt en gewogen of de fractie voor of tegen de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan zou gaan stemmen. We hebben over dit onderwerp dan ook meerdere malen discussie gevoerd in de fractie, de verschillende belangen afgewogen, gekeken naar het verleden en heden en bekeken wat de mogelijke effecten zijn van deze wijziging.

De fractie van HIER heeft tijdens de commissievergadering dan ook een kritisch geluid laten horen en vragen gesteld over het bestemmingsplan. Met name over de overlast, gemaakte afspraken in het verleden en de precedentwerking die hieruit zou kunnen volgen. De lijn van de fractie was dan ook nee, tenzij.

De beantwoording van de technische vragen, beantwoording van vragen door het college en de andere gesprekken die we gevoerd hebben, hebben de gedachte van de fractie veranderd in ”ja mits”. Maar wat wil deze mits nou zeggen? De wethouder heeft in de commissie over mogelijk overlast van geluid aangegeven dat hij toezeggingen wil doen over handhaving.  Hij zou dit punt graag verder in de raadsvergadering willen behandelen. De fractie van HIER is dan ook blij met de toezegging van de wethouder in de raadsvergadering van 6 april om een aantal feesten het geluidsniveau te meten op de gevel met zowel de deuren open als dicht in het eerste jaar na vaststelling van het bestemmingsplan. Verder wil de wethouder ervoor zorgen dat er bij klachten, handhaving plaats vindt.

Daarnaast heeft de fractie gestoeid met de mogelijke precedentwerking van dit voorstel. Ook dat is nog een lastig punt met betrekking tot dit voorstel. Wat betekent dit voor andere horecagelegenheden die in het gebied gevestigd zijn die onder de recreatieve visie van de gemeente Meierijstad vallen? De wethouder gaf hierbij aan dat alle aanvragen die ingediend zouden worden, apart behandeld zullen gaan worden en getoetst worden aan alle geldende beleidsstukken en visies.

Uiteindelijk heeft HIER ingestemd met dit voorstel, omdat de aanvraag geen belemmeringen heeft op het gebied van ruimtelijke ordening en dat dat uiteindelijk is waar de gemeenteraad over beslist bij een vaststelling van een bestemmingsplan.

Het voorstel is dan ook aangenomen in de raad.