Skip to main content
Fractie nieuws

De avond van de raad

Geschreven door 31 januari 2021januari 14th, 2022No Comments

De avond van de raad

Afgelopen week maar liefst twee raadsvergaderingen in Meierijstad om 2021 mee te beginnen.

27 januari 2021

Tijdens deze vergadering stond naast de gebruikelijke bestemmingsplannen ook een wijziging van de financiële verordening, de erfgoedvisie en de “harmonisatie van diverse regelingen bestemmingsplan” op de agenda.

De financiële verordening bevatte voornamelijk aanpassingen van de hoogte van bedragen die aan raad gemeld dienen te worden bij afwijkingen van budgetten. Die bedragen worden fors hoger en meer in lijn met andere gemeenten van onze (Meierijstad) grootte. Als raad moeten we niet te veel op detail niveau naar de plannen kijken, maar dat zal wel onze grootste uitdaging blijven.

De erfgoedvisie is unaniem aangenomen, alom werd de visie bejubeld maar er werden ook kanttekeningen geplaatst. Een motie die ervoor zorgt dat “goede” beheerders van ons erfgoed een pluim krijgen werd dan ook breed ondersteunt. HIER is van mening dat de smalle basis van één ambtenaar, geen uitvoering kan geven aan deze visie en ook handhaving is in onze ogen een punt van zorg. Hiervoor was onvoldoende draagvlak bij andere partijen om dit te corrigeren dus hebben we deze punten  gelaten voor wat het was. Wel zal handhaving en dan integraal over alle portefeuilles onze aandacht blijven houden en overwegen we op korte termijn een motie vreemd.

Harmonisatie van diverse regelingen bestemmingsplan is een technische verhandeling geworden, noodzakelijk voor een relatief kleine aanpassing voor wat betreft boerderijsplitsing.

28 januari2021

Dit was de avond van de raad zelf, althans hier kwamen alleen moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda.

De rookvrije speelplaatsen werden uitvoerig besproken en dit zorgt weer voor een klein stapje in de richting van een gezonde samenleving. HIER is blij met de stap die gemaakt is, al had het wat strakker en positiever gemogen. Dit door bijvoorbeeld extra subsidie in te zetten, voor degene die extra maatregelen nemen.

Het aanpassen minimumloon ligt een stuk gevoeliger in de raad van Meierijstad, alhoewel het maar enkele ambtenaren van de gemeente betreft is de balans tussen werk, opleiding en fatsoenlijk loon precair. En dan hebben we het nog niet eens over de duizenden mensen in WSD verband, zoals ingebracht door HIER. Jammer maar in Den Haag zijn ze er druk mee, volgens de lokale landelijke partijen. Het zal ons benieuwen, in verkiezingstijd zal het de aandacht krijgen. HIER gaat in overleg met de wethouder om deze problematiek helder te krijgen.

De motie “advies Nibud inkomensondersteuning” had door goed werk van ambtenaar duidelijk inzicht gegeven dat in Meierijstad zaken waar deze motie betrekking op heeft al goed geregeld zijn. Als gevolg hiervan werd de motie ingetrokken.

Schoolzone oftewel veilige omgeving voor spelende kinderen rondom scholen heeft ook altijd de aandacht van de raad, en terecht. Echter op dit punt heeft de wethouder, HIER en andere partijen ervan overtuigd van het onder de aandacht en op orde zijn van de regelgeving en handhaving rondom dit onderwerp. Daarom werd ook deze motie ingetrokken

De motie onderzoek naar het mogelijk centraal uitvoeren van vuurwerkshow door HIER ingediend kreeg helaas geen bijval. Onbegrijpelijk omdat vooral werd verzocht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om veiligheid, milieuvervuiling en overlast te verminderen. Gelukkig had de burgemeester meer gevoel voor urgentie en gaf aan dat de landelijke regelgeving nauwlettend wordt gevolgd en er zou worden gekeken naar kansen in plaats van problemen.

Motie “natuurinclusief beleid” kreeg bijval van raad en college maar is en wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Deze visie heeft meer tijd nodig dan verwacht en gaat veelomvattend zijn. Vanwege de aansluiting met veel verschillende beleidsvelden ziet HIER de omgevingsvisie als een zeer belangrijk dossier. Aangegeven is dat voor de verkiezingen van 2022 een voorstel op tafel ligt.

Als laatste was de motie “woningen-eigen-inwoners-kernen” aan de beurt. Aan het begin van de avond was er discussie of deze motie besproken moest worden. Op dringend advies van de indieners is dit punt op de agenda gebleven. Na veel woorden is door de indieners aangegeven deze motie toch liever op een later tijdstip te bespreken.

Bestuurscentrum Sint Oedenrode