Fractie nieuwsHet nieuws van Hier.

Een korte terugblik van de fractie op 2021….

Geschreven door 22 januari 2022 No Comments

Waar hield de fractie van HIER zich mee bezig?

De fractie van HIER heeft niet stilgezeten het afgelopen jaar. Misschien is niet alles even zichtbaar. Daarom goed om jullie mee te nemen in de genomen stappen.

In het kort

 • 80 genomen besluiten, waarvan 55 hamerstukken en dus 25 bespreekstukken;
 • 143 vragen gesteld, 31 bestuurlijke (zogenoemd art 33) vragen en 112 technisch van aard;
 • 22 ingediende amendementen, waarvan 9 aangenomen;
 • 23 moties, waarvan 8 aangenomen;
 • 19 moties vreemd, waarvan 5 aangenomen.

Om een idee te geven waar de fractie mee bezig is

 • 97 bestuurlijke stukken;
 • 124 stukken vanuit het college, raadsvoorstellen, brieven, memo’s en RIB’s;
 • 207 brieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • 32 moties van andere overheden.

Vergadertijd raadsvergadering ruim 29 uur, dus exclusief beeldvormende avonden (BVA) en commissievergadering (cie’s)

Om politiek een beetje in de maatschappelijke interesse context te plaatsen, gemiddeld kijken 95 mensen via livestream naar raadsvergaderingen en nog minder naar BVA en cie’s

Wat heeft de fractie van HIER gedaan

In ieder geval alles wat hier boven staat en nog veel meer

 • Elke week behalve zomerreces fractievergadering;
 • Gelukkig enkele algemene ledenvergaderingen (ALV’s);
 • Praten met betrokken inwoners, wijken, bedrijven, verenigingen, ambtenaren, raadsleden van andere partijen, coalitievergaderingen, wethouders en burgemeester.

Voor de fractievoorzitter komen daar wekelijkse overleggen met de eigen wethouder, agendacommissie, fractievoorzittersoverleg (FVO), functioneringsgesprekken met griffier en burgemeester bij.

Waar heeft dit alles in geresulteerd

 • Stabiele coalitie;
 • Wij zijn en willen een stabiele, positief kritische bestuurderspartij blijven;
 • Van de 23 en 8 aangenomen moties die zijn ingediend, hebben wij er 5 of ingediend of mede ingediend en sommige andere gesteund. Belangrijkste gingen over klimaat, wonen, communicatie/participatie en welzijn. Uiteraard zijn we ook actief op het gebied van technische vragen stellen maar vaker gaan we in overleg met wethouder of ambtenaar;
 • We zijn vooral bezig met participatie, klimaat, gezondheid, wonen, veiligheid en sociaal domein.

In de persoonlijke fractie sfeer, het uitvallen van Marischka door langdurige ziekte, heeft ook de nodige kruim gekost. In de 1e plaats voor haarzelf maar ook in de fractie, ze was en zal ook in de toekomst een geweldige aanwinst zijn voor de fractie. Zonder haar kwamen we er vooral achter hoeveel ze voor de fractie deed. Dank daarvoor maar ook aan de fractieleden en de burgercommissie leden, die dit samen met Rik geweldig hebben overgenomen. Gelukkig heeft de fractie een geweldige ondersteuning aan Miranda, Alda, Peter en als nieuweling Leon en ook is gebleken dat Janine haar kunstjes nog niet verleerd is.

Wat heeft 2021 ons opgeleverd

Het is gebleken en dat zal in de toekomst verder uitgebouwd gaan worden, dat HIER maar een doel heeft en dat is de inwoners van Meierijstad een stem geven. Daar doen wij het voor! Wij heten immers niet voor niets HIER.

Voor de politiek zijn we een betrouwbare, positief kritische partij die de samenleving beter wil maken en achterlaten voor onze kinderen.

In de 5 jaar dat Meierijstad er is, hebben we er mede voor gezorgd dat we op nagenoeg alle fronten er beter voor staan dan de afzonderlijke gemeenten voor die tijd. De zaken goed op orde en financieel redelijk tot goed gezond. In ieder geval, zijn er veel gemeenten die er veel slechter voor staan.