Fractie nieuws

Het buitengebied versus Wonen

Geschreven door 15 december 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Het buitengebied versus Wonen

In de afgelopen commissievergadering hebben wij het raadsvoorstel Stallenaanpak behandeld. Het doel is vitalisering van het buitengebied. In deze beoogt men de omgevingskwaliteit te verbeteren en het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit. Immers het is een feit, dat onze boeren onder druk worden gezet.

Onze gemeente heeft een kartrekkersrol en daar zijn wij als HIER blij mee, omdat je daarmee visie kunt bepalen en kunt inspireren. In dit raadsvoorstel worden twee gebiedsontwikkelingstrajecten behandeld, namelijk Het Laar en de Ollandseweg. Het centrale punt in dit project is de uitdaging om de leegstaande stallen te saneren en daarmee een bijdrage te leveren aan een betere woon-en leefomgeving in het buitengebied.

HIER heeft in het kader van het debat rondom de VAB’s(Vrijkomende agrarische bebouwing) altijd gepleit voor het mogelijk maken van verschillende woonvormen in het buitengebied. Dit om tegemoet te komen aan de woonbehoefte in Meierijstad. Dit project is dan ook een invulling van de wens van HIER. HIER is van mening dat het buitengebied enorme kansen biedt om op een snellere en creatieve wijze invulling te geven aan onze woonopgave conform de woonvisie. Als we spreken over verschillende woonvormen dan moet u denken aan tiny houses, geclusterde woonvormen voor senioren, wonen met aandacht, begeleid wonen en particulier opdrachtgeverschap (CPO en PO). We vinden dat er moet worden ingespeeld op de belangrijke trends die van invloed zijn op de woonmarkt. Er is sprake van een toenemend aantal alleenstaanden maar ook de wens van een grote variëteit aan ‘woonconsumenten’ om minder individueel en meer samen te wonen en te leven. Daarnaast is er de sterke vergrijzing, die zich uit in een toenemend aantal (alleenstaande) ouderen, die met het vorderen van de leeftijd een grotere behoefte hebben aan aandacht, hulp, begeleiding en/of zorg (veelal ook in deze volgorde) en natuurlijk om niet vergeten, de voortgaande vestiging van buitenlandse (arbeids)migranten. Dit zijn belangrijke trends en daar moeten we tijdig op inspelen.

Met de versnellingsopgave om meer woningen te bouwen moeten niet vergeten worden om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Bouwtempo is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de benodigde kwaliteit en verscheidenheid.

HIER is blij met dit raadsvoorstel. We zullen aanstaande donderdag 16 december 2021 voor dit raadsvoorstel, dat een hamerstuk is geworden, stemmen en hopen dat het college de vrijkomende stallen optimaal benut.