Fractie nieuwsHet nieuws van Hier.

HIER bekent kleur

Geschreven door 9 november 2020 januari 14th, 2022 No Comments

HIER bekent kleur

5 November 2020, belangrijkste raadsvoorstellen die besproken werden, zijn begroting 2020 en omgevingsvisie Molenheide.

De omgevingsvisie Molenheide

Omgevingsvisie Molenheide was eigenlijk een januskop. Een raadsvoorstel met twee gezichten, enerzijds het resort de Molenheide en aan de andere kant de toekomt van het gebied eromheen. Vanaf de Structuurweg tot het kanaal en van Molendijk Noord tot de Steeg.

Voor de bewoners van resort de Molenheide was het heikele punt of het gedoogd blijft dat ze daar blijven wonen. Het antwoord is nee, maar dat de overgang in nauw overleg en zonder einddatum voor de huidige bewoners wordt bepaald. Deze aanpak is vooral uit veiligheids- en handhavingsbeleid nodig.

Het landelijk gebied is een gebied met vooral agrarische bestemming met veel natuur van landschappelijke waarden, zoals in diverse beleidsstukken is vastgelegd, zowel gemeentelijk als provinciaal. Voor iedereen die daar nog niet geweest is, is het een aanrader. Het belangrijkste onderdeel was de toekomst, of daar een meer recreatief karakter bij zou passen. Hierbij het betoog zoals in de raad verwoord.

Voor HIER was dit aanvankelijk geen raadsvoorstel waar we heel moeilijk over gingen doen. Er was voldaan aan de eisen zoals die door de raad in tweede instantie waren gesteld en waren toegevoegd aan het raadsvoorstel. Bewoners van de Molenheide en omwonenden leken tevreden. Totdat de brief van omwonenden geplaatst werd, de PvdA het amendement indiende en HIER samen met een omwonende het gebied beter bekeken heb. Eerlijk gezegd zijn we teleurgesteld in Paaspop, toch eigenlijk een icoon voor Schijndel en nu Meierijstad. Niet dat wij per definitie een tegenstander zijn van groei, maar dan wel passend in de omgeving en niet andersom. Ik zou tegen de organisatoren willen zeggen: “Opteer voor een groener Paaspop in plaats van een groter Paaspop”. We zijn geneigd om de PvdA te volgen in dit amendement, maar vinden het passend om de wethouder hierover te horen. Ik zou Paaspop willen adviseren om zelf een groen coördinator in dienst te nemen en dit mee te nemen in een nieuw te ontwikkelen ambitie. De huidige werkwijze past niet in dit gebied, past niet in Schijndel en past niet bij Paaspop. Deze gebiedsvisie is echter meer dan alleen Paaspop en het is noodzakelijk om komende ontwikkelingen te structureren en de voorkeur van HIER ligt toch echt bij de natuur. De wethouder heeft gelijk als hij aangeeft dat het slechts een omgevingsvisie is. Maar omgevingsvisie is belangrijk en richtinggevend en daar willen we wel in sturen met natuur als leidraad. Van ons kan het complete amendement gehandhaafd blijven.

HIER heeft het amendement van PvdA sterk ondersteund, maar daar was geen meerderheid voor. Het belang van het totale raadsvoorstel was dusdanig dat HIER tandenknarsend en schoorvoetend akkoord is gegaan. Met de waarschuwing aan het college dat we dit dossier nauwlettend zullen volgen en niet zullen aarzelen om in te grijpen als dat noodzakelijk geacht wordt.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

63 Bladzijden technische vragen inclusief beantwoording, een vier uur durend commissie overleg, vijf amendementen en drie moties. Er kan niet gezegd worden dat de gemeenteraad geen werk maakt van dit jaarlijks hoogtepunt. Er staat ook veel op het spel, onder meer 220 miljoen euro. In deze raadsvergadering werden alleen de moties en amendementen besproken. Variërend van het schrappen van de 2% extra OZB-verhoging tot het toevoegen van alle onderliggende financiële baten en lasten om inzicht te krijgen. We kunnen er kort over zijn, geen enkel amendement of motie heeft een meerderheid gekregen en de begroting 2021 is inclusief de meerjarenraming 2022-2024 unaniem aangenomen. Chapeau college, goed werk met complimenten aan de ambtenaren.