Fractie nieuws

Nieuwe school voor Eerde

Geschreven door 9 april 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Nieuwe school voor Eerde

In de commissievergadering van 9 april staat de nieuwe school en restauratie van de kerk in Eerde op de agenda. Raadslid Peter Verbraak heeft tijdens de vergadering onderstaand betoog gehouden mbt tot de nieuwe school en restauratie van de kerk.

Voorzitter

Een nieuwe school en behoud van de kerk, beiden zijn belangrijk voor Eerde. Prachtig als Eerde zijn kerk behouden kan door de school deels in en deels aan de kerk te bouwen. HIER vindt het goed plan, maar daar is wel een ingewikkelde constructie voor nodig.

De uitwerking van het plan roept de nodige vragen op.

  • HIER heeft geen vragen m.b.t. de projectontwikkelaar. Ook die wil Eerde mooier maken, en natuurlijk – vroeg of laat- zijn rendement.
  • HIER heeft ook geen vragen over de te bouwen school. Er zijn goede afspraken. Skipov en de gemeente zijn mans genoeg om bij oplevering te beoordelen of de beoogde school voldoet.
  • HIER heeft ook geen vragen over het totale ontwerp van kerk, school, pastorie, loftwonigen, kindcentrum en appartementen. Er is nog te weinig zekerheid. Wij hebben het volste vertrouwen in onze monumentencommissie en onze welstandcommissie. In hun notulen hebben wij kritische opmerkingen gelezen, waarvan ook wij denken dat die het plan zullenverbeteren.

Het plan gaat over ook over geld, veel geld. HIER heeft technische vragen gesteld over de risico’s en kettingbeding van bv’s , maar mist de know-how om dergelijke trajecten goed te kunnen beoordelen. We stellen er nu geen vragen meer over, maar een echt goed gevoel hebben we er niet bij.  HIER heeft vragen over de uitwerking van het plan. Maar heeft ook vragen over de visie, en het proces. In het raadsvoorstel staat aangegeven dat deze constructie er voor zorgt dat de kerk als beeldbepalend gebouw behouden kan blijven. Prima. Maar hoe de kerk gerestaureerd wordt blijft onduidelijk. Woorden als veilig- , wind -en waterdicht bouwen, restaureren en esthetisch restaureren wisselen elkaar af. We missen een plan. En als je niet weet wat je gaat restaureren, dan ken je ook die kosten niet. En hoe kan je dan bepalen hoeveel woningen de projectontwikkelaar in Eerde mag bouwen om uit de financiële meeropbrengst de restauratie van de kerk te bekostigen ?

Bij de raadsinformatiebrief van eind 2019 werd een tekening met 21 beoogde woningen ter compensatie van de restauratie gevoegd. De intentieverklaring noemt geen aantallen. Tijdens besprekingen van projectontwikkelaar met het dorp werd het aantal de 30 woningen genoemd. Maar misschien moeten het er wel meer zijn. Hoeveel woningen het er worden is – in deze fase – voor HIER ondergeschikt. De puzzel moet passen, onduidelijkheid gaat leiden tot een hoofdpijndossier. Die puzzel krijgt je passend als je begint bij het begin: concreet in beeld brengen wat de restauratie van de kerk kost, en daarna  invulling geven aan het woningbouwprogram. En wat HIER betreft behoudt de monumentenwacht de rol die ze in Eerde al 30 jaar met verve vervult.

De puntjes op de i zetten hoeft niet vertragend te werken. Enerzijds, er is geen projectontwikkelaar die geen plan heeft als hij een kerk koopt. Anderzijds ligt er al een rapport uit 2015 waarin staat dat restauratie toen 1,3 miljoen euro kostte. Dat is zo te actualiseren. De informatie die HIER nodig acht, ligt dus voor het oprapen. HIER overweegt hiervoor een motie in te dienen, maar hoort hierover graag eerst de mening van de andere partijen, en natuurlijk van de wethouder.

(Lees verder onder de foto)

Als er in Eerde een nog onbekend aantal woningen bijkomen, met 25% sociale huur, die samen de restauratie van de kerk gaan bekostigen, dan is dat bijzonder. Het roept natuurlijk de vraag op: Hoe gaan ze dat doen ? Als je weet dat een woning met sociale huur nauwelijks meer opbrengsten heeft , dan moet 75% van de woningen de financiële middelen opbrengen voor de restauratie van de kerk. En, zo lezen we , ze gebouwd worden volgens onze woonvisie. Los van het feit dat dit lijkt op risicoloos ondernemen, en/ of dat qua aanbestedingswetgeving zo mag, blijft de vraag: Hoe gaan ze dat doen  En los daarvan: krijgen de jongeren uit Eerde nog wel de kans om in Eerde te blijven wonen ? Huur of koop, elke woning moet zo’n 60.000 euro meer opbrengen dan elders. Wil de wethouder toezeggen dat – als de onderhandelingen met de projectontwikkelaar gevoerd zijn – de raad tijdig geïnformeerd wordt over het aantal en type woningen en prijzen, en de relatie met restauratiekosten van de kerk ? Desnoods in een vertrouwelijk schrijven?

Naast duidelijkheid missen we visie. Of moet ik zeggen: omdat er geen visie is ontstaat onduidelijkheid ? De wethouder van onderwijs gaat ook over erfgoed. Overal in Nederland brengt de onzekere toekomst van kerken onrust. De trajecten zijn vaak complex en vaak emotioneel, kijk maar naar Eerde. Minister Engelshoven heeft daarom miljoenen euro’s klaar liggen om degelijke trajecten te ondersteunen. Een visie vooraf had mogelijk de onrust en tweespalt in Eerde kunnen voorkomen en kan misschien voorkomen dat we trajecten met vergelijkbare onrust krijgen rondom bijvoorbeeld de kerken in Olland, Sint Oedenrode of Mariaheide. Vraag aan de wethouder: De raad wacht al lang op het erfgoed beleid incl. een beleidsvisie op religieus erfgoed. Waarom hebt u er niet voor gekozen eerst een gedeelde visie te ontwikkelen?

HIER ziet nog kansen. Er moet nog een stedenbouwkundige bestemmingsplan voor Eerde worden vastgesteld. Zoals gezegd: de raad wacht al lang op het erfgoed beleid. Wil de wethouder toezeggen dat het erfgoedbeleid incl religieus erfgoed in raad aan de orde gesteld wordt, voordat het bestemmingsplan wordt aangeboden ?

Tot slot

HIER herkent zich in het schrijven van de Dorpsraad Eerde en de werkgroep Kerk en Dorpskern. Ook zij omarmen het plan, maar schrijven, ik citeer: De waarborging van de hoognodige restauraties aan het hele kerkgebouw schiet in de huidige stukken tekort” . HIER heeft de indruk dat niemand tegen het plan is , maar dat onvolkomenheden in de uitwerking en het niet kunnen overzien van de risico’s de discussie – nu, maar ook de komede jaren -bepalen. Is het een optie om door een onafhankelijke deskundige derde – die ook alle wensen en bedenkingen aanhoort – een risicoparagraaf te laten opstellen ? Wij denken dat het plan er beter van wordt,  en bredere gedragen.

Graag hoor ik hoe de andere fracties  en de wethouder hier over denken. Voor ons is een motie in die richting denkbaar.

Tot zover