Skip to main content
Fractie nieuws

Terugblik op de Raadvergaderingen van 4 en 11 november

Geschreven door 12 november 2021januari 14th, 2022No Comments

Terugblik op de Raadvergaderingen van 4 en 11 november

Het was een overvolle raadsvergadering de gepland stond voor 4 november, zo vol dat de vergadering verdeeld werd over twee avonden. De Raadsvergadering kwam ook op 11 november bijeen om over alle te bespreken punten een besluit te nemen.  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering werden de stukken eerder al in twee commissievergadering besproken. Toch werden er veel moties en amendementen behandeld. Deze raadsvergaderingen stonden vooral in het teken van IHP, integraal huisvestingsplan scholen. Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Meierijstad en de begroting. Overige werden na een discussie in de commissies bestempeld als hamerstuk.

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair en voortgezet onderwijs 2022 – 2037

De IHP was voor HIER een belangrijk onderwerp, we nemen onderwijs bijzonder serieus en met voldoende capaciteit in alle kernen met als basisgedachte gezond en veilig kan HIER uitstekend leven. Door enkele partijen werd nog getracht om wat puntjes op de i te zetten, welke eigenlijk al vastgelegd waren in de plannen, maar dat is politiek zullen we maar zeggen.

Vaststelling ‘Behoefteonderzoek Bedrijventerreinen Meierijstad’, inclusief de keuzes en de ontwikkelrichting, als bouwsteen voor de omgevingsvisie

Het voorliggende behoefteonderzoek bedrijventerreinen was een verademing ten opzichte van eerdere versies met als uitgangspunten, groter, regionaal. HIER vindt dat niet meer van deze tijd, groeien ten koste van natuur, landbouw moeten we echt minimaliseren. Bedrijventerrein voor lokale behoefte en bedrijven kunnen we nog billijken. Bij dit punt werd samen met andere partijen door HIER ingebracht dat het nu echt tijd wordt om alle daken van nieuwe bedrijven te voorzien van zonnepanelen.

Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 gemeente Meierijstad

De begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 zijn sluitend aangeleverd aan de raad. Dat zien we in de ons omliggende gemeenten wel eens anders. Dat is een knap staaltje werk van dit college en dat werd door de nodige moties en amendementen niet aangetast. Woordgebruik, herhalen van amendementen van eerdere jaren voerden de boventoon. College gefeliciteerd met het unanieme besluit van de raad om de begroting goed te keuren.

Aan het slot van de vergaderingen nog een motie vreemd aan de orde; deze motie had als onderwerp “borstonderzoek vrouwen”. Aanleiding is dat de regering de periode tussen twee onderzoeken bij een vrouw tijdelijk heeft verlengd van 2 naar 3 jaar. Dat lijkt deze raad, en we zien deze motie overal in het land verschijnen, een slecht idee. Daarom is deze motie aangenomen om het signaal naar Den Haag af te geven dat dit periodiek onderzoek bij vrouwen echt terug moet naar 2-jaarlijks.

Al met al een lange raadsvergadering, twee avonden, met toch een bevredigende afloop.