Fractie nieuws

(Ver)bouwen in Schijndel

Geschreven door 15 april 2020 No Comments

Woningbouw is en blijft een actueel en belangrijk thema, het is niet zo dat er door de Coronacrisis ineens geen Wooncrisis meer is. HIER Meierijstad is daarom verheugd om te vernemen dat het college van B&W aan vele principeverzoeken in Schijndel medewerking verleent. Uit het herijkingsrapport kwam vorige jaar immers naar voren dat deze kern meer plannen nodig heeft.

Deze week blijkt dat er ongeveer 100 nieuwe woningen bij komen in Schijndel die passen binnen ‘de Bouwsteen Schijndel’. De meeste van deze plannen zijn inbreidingsplannen, maar ook uitbreiding aan de West en Zuid-zijde wordt voorstelbaar geacht. Een mooie ontwikkeling wat HIER betreft. Want met 100 woningen alleen zijn we er nog niet.

HIER vindt het goed dat er zowel naar snelheid als naar kwaliteit wordt gekeken. Kwaliteit met mooie inbreidingsplannen, waarbij je ‘ ruimtelijke kwaliteitswinst’ behaalt. Maar ook de mogelijkheid tot uitbreidingsplannen. Snelheid is immers nodig om aan de woonbehoefte te voldoen. HIER vindt het hierbij belangrijk dat er gebouwd en verbouwd wordt voor alle doelgroepen, maar richt zich met name op sociale huur, goedkope koop en levensloop bestendig wonen.

Woningbouw gaat over bouwen maar ook zeker om verbouwen. Hoe ga je om met de bestaande ruimte? Denk aan transformatie van winkels, maatschappelijk vastgoed, kerken, woningsplitsing en verduurzamen van bestaande woningen. Nog mogelijkheden voldoende voor de toekomst. Laten we verder (ver)bouwen!

Wil je het hele rapport lezen dat kan hier: “Ruimtelijke bouwsteen van Schijndel

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Mari van der Aalsvoort of Peter Verbraak.