Skip to main content
Fractie nieuws

Raadsbesluit over zon- en windenergie in Meierijstad

Geschreven door 7 februari 2020januari 14th, 2022No Comments

Raadsbesluit over zon- en windenergie in Meierijstad

De opwarming van aarde is al een tijd aan de gang en steeds duidelijker wordt welke verwoestende effecten dit heeft op onze leefomgeving. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland leidt de natuur en de landbouw onder de effecten van klimaatverandering. Wat we nu zien, is nog maar het begin van de opwarming en dus ook nog maar het begin van de effecten. Genoeg reden dus om verantwoordelijkheid te nemen en de verduurzaming van Meierijstad niet op de lange baan te schuiven.

De fractie van HIER is daarom blij dat we vandaag een stevige stap zetten. Maar stevige stappen hebben ook stevige consequenties. Zo hebben windmolens en zonneparken grote impact op onze leefomgeving in het buitengebied. Dat merk je ook aan de alarmerende reacties die je krijgt van bijvoorbeeld inwoners, belangenorganisaties en dorpsraden. Daar heeft het voorstel oog voor, maar daar hebben wij ook nog extra naar gekeken. Daarom hebben we enkele amendementen en een motie met coalitiepartijen ingediend, om als raad aan zet te blijven en tijdig te evalueren en plannen te herzien.

Omdat het in het voorliggende plan om grote veranderingen gaat zijn communicatie en participatie belangrijk bij de vervolgstappen. Dat zit al deels in de omgevingsdialoog, maar we vragen het college om hier extra aandacht aan te geven.

Dat geldt ook voor de financiële participatie, Het is van groot belang dat ook omwonenden profiteren, in plaats van grote bedrijven van elders. Dat onderwerp moet wel strak invulling krijgen; anders participeert de ene ontwikkelaar 50 procent bij de andere en andersom, zodat voor de inwoners niks overblijft en geen draagvlak gewonnen wordt.

Er zijn tijdens de raadsvergadering van 6-2-2020 8 amendement en 3 moties behandeld. Zie hieronder het standpunt en toelichting van HIER bij al deze onderdelen:

 

Amendement 1, Zon en Wind, VVD,Hart, wind on hold

College: overbodig

Deze steunen we niet. In het amendement staat dat er het doen van onderzoek naar locaties voor windenergie geen urgentie is. HIER is van mening dat de urgentie juist groot is en dat wij onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen.

 

Amendement 2, Zon en Wind, SP, natuurgebieden

College: ontraden

Deze steunen we niet. Wij willen zoekgebieden niet op voorhand beperken. Wij willen er op wijzen dat op dit moment veel natuurgebieden in de wereld verloren gaan als gevolg van de klimaatverandering.

Daarnaast zou het op voorhand uitsluiten van zoekgebieden er toe leiden dat op voorhand de last van windmolens komt te liggen bij de omwonenden van de overgebleven drie gebieden, die misschien wel twee gebieden worden, omdat vlagheide al eerder een keer afviel als gevolg van verstoring van radarstralen. Dan worden zoekgebieden voor de omwonenden mogelijk ervaren als aanwijsgebieden en is het de vraag of er nog wel serieus iets te kiezen is.

Nu al gebieden uitsluiten, zonder dat we bijvoorbeeld de effecten kennen van windmolens op natuur en zonder dat we weten welke criteria worden gebruikt bij het onderzoek, vinden wij te vroeg. Deze discussie hoort plaats ten tijde van het bespreken van het plan van aanpak en de uitkomsten van de onderzoeken.

Lees verder onder de foto

Amendement 3, Zon en Wind, Hart, CDA, Lijst Blanco, HIER, PvdA, VVD, Verklaring van geen bedenkingen

College: overnemen

Dit amendement dienen we mee in.

De fractie van HIER is van mening dat de raad een kader stellende en controlerende taak heeft. Daarin past niet dat we elk plan voor zonne-energie afzonderlijk behandelen, maar past dat we daarvoor de juiste kaders stellen. Omdat deze kaderstelling ten aanzien van zonneparken nieuw is en omdat er serieuze zorg is bij inwoners van meierijstad dat er hele grote zonneparken komen zonder dat de raad daarbij betrokken is (zoals afgelopen zondag ook in Keldonk werd aangegeven), willen wij graag dat punt vier van het besluit wordt aangepast in de zin dat de raad een besluit neemt over zonneparken die groter zijn dan 5 hectare. Voor wat betreft de kleinere parken houden wij als fractie de vinger aan de pols door de realisatie van die parken nauwgezet te volgen.

 

Amendement 4 Zon en Wind, Lijst Blanco, Maximum grootte zonneparken

Amendement is ingetrokken

College: ontraden

Deze steunen we niet. We vinden kwaliteit in dit geval belangrijker dan kwantiteit en dergelijke grote zonneparken komen wat ons betreft eerst in de raad ter besluitvorming.

 

Amendement 5, Zon en Wind, CDA,HIER,VVD,PvdA, maximale uitgifte

College: overnemen

Dit amendement dienen we mee in. Het voorstel van het college is om maximaal 50 hectare per jaar te vergunnen. Het voorstel is om maximaal 100 hectare te vergunnen in twee jaar. Dit is feitelijk overeenkomstig het voorstel van het college, maar draagt bij aan de duidelijkheid dat er niet meer vergund wordt voordat er een update van het plan is op basis van de gevraagde en toegezegde evaluatie.

 

Amendement 6, Zon en Wind, Lijst Blanco,Hart, meerwaarde is nodig

College: overnemen

Dit amendement kunnen we steunen, geeft net iets meer duidelijkheid in de definitie.

 

Amendement 7, Zon en Wind, Lijst Blanco, Vervolgtraject na 1e tranche

Amendement is ingetrokken

College: overbodig (gezien de andere amendementen)

Deze steunen we niet. Ons amendement dat we indienen met CDA biedt op voorhand duidelijke kaders (max 100 hectare in twee jaar tijd). Dat vinden we duidelijker dan dit amendement en daarom gaan we er niet in mee.

 

Amendement 8, Zon en Wind, CDA, HIER,PvdA, zoekgebieden

College: overnemen

Het college heeft voorgesteld om een plan van aanpak op te stellen voor een onderzoek naar vier zoekgebieden. Het gaat hier dus om het opstellen van een plan van aanpak. Dat plan van aanpak gaan wij beoordelen voordat het onderzoek daadwerkelijk van start gaat. Nu al gebieden uitsluiten, zonder dat we bijvoorbeeld de effecten kennen van windmolens op natuur en zonder dat we weten welke criteria worden gebruikt bij het onderzoek, vinden wij te vroeg. Deze discussie hoort plaats ten tijde van het bespreken van het plan van aanpak. Daarnaast zou het op voorhand uitsluiten van zoekgebieden er toe leiden dat op voorhand de last van windmolens komt te liggen bij de omwonenden van de overgebleven drie gebieden, die misschien wel twee gebieden worden, omdat vlagheide al eerder een keer afviel als gevolg van verstoring van radarstralen. Dan worden zoekgebieden voor de omwonenden mogelijk ervaren als aanwijsgebieden en is het de vraag of er nog wel serieus iets te kiezen is. Wat wij verstandig vinden is dat we kijken in hoeverre er in samenwerking met andere gemeenten mogelijkheden zijn om langs infrastructuur windmolens te plaatsen.

 

Motie 1, Zon en Wind, D66 Energiebomen

College: overnemen

Op zich sympathiek en we kunnen instemmen met een onderzoek.

Wel geven we mee dat de plaatsing van zonnebomen veel geld kost en geen serieuze bijdrage levert aan onze opgave om energieneutraal te worden. Het is dus vooral symbolisch en is voor ons alleen zinvol als energiebomen bijdragen aan bewustwording op het thema duurzaamheid.

 Een echte boom draagt aan CO2 vastlegging waarschijnlijk meer bij dan een energieboom en heeft nog meer voordelen. We denken er daarom  aan om bij de behandeling van het bomenbeleidsplan een motie in te dienen om meer bomen te planten en de plaatsing van windmolens juist gepaard te laten gaan met onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van extra bosgebied in of nabij de windmolens. Dit sluit aan bij plannen van de provincie Noord-Brabant.

 

Motie 2, Zon en Wind Hart, inbreng inwoners

College: overnemen indien het gaat om in overleg te gaan met inwoners over belang van dit plan

Niet mee ingestemd.

Communicatie is bij dit soort grote veranderingen met forse impact van belang. Dit om draagvlak te verkrijgen voor die veranderingen. Wij zijn voor communicatie over dit plan om uit te leggen over dit plan over het hoe en waarom. Maar niet om over een raadsvoorstel wat al is besloten te laten veranderen op basis van inbreng van inwoners want dan doen we het proces in de verkeerde volgorde.

 

Motie 3, Zon en Wind, CDA,HIER,VVD,PvdA, in de lead blijven’

College: overgenomen

Deze hebben we mee ingediend.

Omdat deze kaderstelling ten aanzien van zonneparken nieuw is, zijn wij van mening dat het een goed idee is om als raad snel na het opdoen van de eerste ervaringen te komen tot een evaluatie en de leerervaringen hieruit mee te nemen in de volgende versie van dit plan. Voor ons heeft het dus bepaalt niet tot doel om te remmen, maar om te leren en te verbeteren.