Skip to main content
Verkiezingsprogramma 2022

Algemeen bestuur

Geschreven door 11 januari 2022januari 13th, 2022No Comments

Algemeen bestuur

Met algemeen bestuur bedoelen wij de gemeente als organisatie, intern en extern gericht. Wat wil je uitstralen richting de eigen inwoners als ook richting de regio? HIER vindt het van belang dat we iedereen en elke kern gelijkwaardig behandelen.

Beleid

 • Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente en kan een vuist maken in de regio en daarbuiten. Hierbij is het van belang om altijd de inwoner centraal te zetten. Veel inwoners denken niet vanuit dit gemeentelijk/organisatorisch perspectief, maar vanuit de leef en woongemeenschap. Het is als gemeente zaak om hierop in te blijven spelen en dicht bij de inwoner te blijven.
 • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Zij is helder in wat ze doet en houdt zich aan de afspraken. De overheid legt uit hoe besluiten tot stand zijn gekomen en betrekt inwoners bij de besluitvorming. Als er een fout wordt gemaakt, wordt deze gesignaleerd, gemeld en hersteld; dat geldt ook voor de fouten die wij, als HIER, zelf maken.
 • De gemeente stelt de eigen kracht van de burger centraal en stimuleert zelfredzaamheid, participatie en saamhorigheid. Iedere inwoner moet zich thuis kunnen voelen in Meierijstad.
 • De overheid communiceert met de inwoner over plannen of beleid die de inwoner raken.De dienstverlening van de gemeente vindt steeds meer op afstand plaats. Wel moet een persoonlijk gesprek op een gemeentelijke locatie in verschillende kernen, of een huisbezoek mogelijk blijven.
 • Inwoners krijgen de ruimte om ideeën voor hun buurt of wijk te realiseren. De gemeente kan hiervoor budget beschikbaar stellen (o.a. via wijkbudgetten). De gemeente stimuleert dat elk dorp en elke wijk beschikt over een dorps- of wijkraad, initiatieven vanuit deze raden worden ondersteund.
 • Informatiegestuurd werken heeft hoge prioriteit in het ontwikkelen van beleid.

Concreet

 • HIER staat voor een laagdrempelige overheid en wil dan ook zogenaamde ‘spreekuren’ voor bestuurders en ambtelijke organisatie inplannen op verschillende onderwerpen in de kernen;
 • Alle (externe) communicatie van de gemeente is in ‘klare taal’;
 • Het bestuurscentrum, de raadszaal, blijft in Sint-Oedenrode;
 • Het promoten van Meierijstad is geen doel op zich. De eigen identiteit van de kernen dient behouden te blijven;
 • We werken integraal. Eén herkenbaar loket voor al je vragen.
 • HIER vindt het belangrijk dat de formatie van de ambtelijke organisatie in verhouding staat tot de omvang van de gemeente, voor de gestelde ambities gemeentebreed is formatie nodig.
 • Polarisatie wordt verder tegengegaan, de gemeente ondersteunt de dialoog om verschillen te overbruggen. Dit door onder andere bijeenkomsten. Meierijstad zijn we immers samen.