Verkiezingsprogramma 2022

Onderwijs

Geschreven door 11 januari 2022 januari 13th, 2022 No Comments

Onderwijs

Natuurlijk is voor HIER, goed onderwijs in Meierijstad erg belangrijk. Alle kinderen in onze gemeente krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en vaardigheden te leren om zich zo een positie te verwerven in onze maatschappij. Voor HIER betekent goed onderwijs een kans voor onze kinderen op een eerlijke start en pakken we kansongelijkheid aan. Elke kind heeft talenten. HIER vindt dat kinderen het recht hebben om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Goed onderwijs is hiervoor essentieel.

Beleid

 • Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Meierijstad om er voor te zorgen dat de aansluiting tussen de kinderopvang/peuterspeelzaal en de basisschool juist verloopt. HIER denkt dat Integrale Kindcentra (IKC) hierbij helpend zijn.
 • De gemeente moet samen met de scholen onderwijsachterstanden bij onze kinderen zoveel als mogelijk tegen gaan. HIER wil daarom dat programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie in Meierijstad ondersteund blijven.
 • Iedere kern van Meierijstad heeft een kwalitatief goede basisschool die voor alle kinderen toegankelijk en nabij is.
 • In Meierijstad worden in samenwerking met de schoolbesturen Integrale Kindcentra gerealiseerd. Hiermee komen opvang en onderwijs onder één dak. Dit bevordert de samenwerking en komt ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente.
 • Er is een aanbod van cultuureducatie en sport voor alle leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.
 • Er is toezicht op de leerplicht om voortijdig schooluitval te bestrijden. Er is bijzondere aandacht voor leerlingen die het reguliere onderwijs voortijdig verlaten. Een vangnet, waarbij toch de kans wordt geboden om een vak te leren, is essentieel.
 • Er is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven om maatschappelijke stages en leerwerkplekken te realiseren. Het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid werken samen in (innovatieve) projecten met het oog op toekomstige werkgelegenheid.
 • Volwassenen kunnen onderwijs volgen als omscholing, carrièreverbetering of voor zelfontplooiing.
 • De (school)gebouwen worden multifunctioneel en duurzaam gebruikt.

Concreet

 • Blijven (mee) stimuleren/ondersteunen van initiatieven zoals de Cultuurkade, bibliotheek.
 • Meierijstad heeft een aanpak voor laaggeletterde inwoners.
 • We streven naar uitbreiding van onderwijs met (een dependance van) hoger beroepsonderwijs in Meierijstad.
 • De aanpak van het Integraal Huisvestingsplan wordt verder gevolgd, in overleg met de schoolbesturen.

Per kern

 • Veghels Buiten: een (wijk) gebouw plaatsen waar onder andere primair onderwijs wordt georganiseerd als dependance van een bestaande basisschool.
 • Duidelijke keuze maken over de scholen in Boskant, Wijbosch, Boerdonk en Keldonk. Hierbij win-win-kansen met betrekking tot andere vraagstukken aanpakken.
 • Een veilige (droge) opstap- en afhaalplek voor leerlingen die gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer.