Verkiezingsprogramma 2022

Sociaal domein

Geschreven door 11 januari 2022 januari 13th, 2022 No Comments

Sociaal domein

Met het sociaal domein bedoelen we (de samenhang in de) sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Beleid

 • HIER zet zich in voor een inclusieve samenleving. Iedereen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid, politieke voorkeur, lichamelijke of geestelijke beperking doet ertoe en doet mee. Alle inwoners van in Meierijstad hebben recht op een (t)huis, werk en een sociaal leven. Iedere vorm van discriminatie en racisme wijzen we af.
 • Meierijstad zijn we samen. Zeker ook in het Sociaal Domein. Professionele organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen met mantelzorgers, vrijwilligers en plaatselijke vrijwilligersorganisaties.
 • HIER wil dat de gemeente en de inwoners zich actief opstellen om de samenleving te versterken en ondersteuning te bieden aan inwoners die het (even) niet redden. We richten ons op het aanboren, benutten en versterken van de eigen kracht met oog voor de menselijke maat. Het budget is belangrijk maar niet leidend.
 • Het voorkomen van eenzaamheid, vergroten van toegankelijkheid van regelingen en voorzieningen en een menswaardig armoedebeleid zijn voor HIER speerpunten in het sociaal domein. HIER gaat op zoek naar inwoners met een ondersteuningsvraag, wat inwoners zelf kunnen met behulp van hun eigen netwerk en wat met professionele ondersteuning aangevuld moet worden.
 • HIER staat voor een rechtvaardig minimabeleid, dat gericht is op het bieden van een menswaardig bestaan en uitzicht geeft op financiële zelfstandigheid. Betaald werk, vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding kunnen hier een bijdrage aan leveren. Plaatselijke bedrijven, onderwijs en de sociale werkvoorziening spelen een actieve rol in dit proces.
 • HIER vindt dat Meierijstad een bijdrage moet leveren aan de opvang van mensen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Kleinschalige opvang heeft hierin onze voorkeur.
 • Vluchtelingen moeten zo snel als mogelijk mee gaan doen in de samenleving waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, kennis, vaardigheden maar ook beperkingen. Hierbij horen het leren van de Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse normen en waarden en wegwijs worden in Meierijstad.
 • HIER vindt dat er voldoende maatschappelijke begeleiding moet zijn voor de integratie van vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten.
 • De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om de inzet en de beloning van kwetsbare werknemers in de eigen organisatie.
 • Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn, worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet.
 • Het jeugd- en jongerenwerk speelt op meerdere terreinen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren naar volwassenheid. Investeren in jeugd- en jongerenwerk is daarom investeren in de toekomst. Het jeugd- en jongerenwerk wordt in de huidige vorm voortgezet met de belevingswereld van onze jeugdigen en jongvolwassenen als uitgangpunt.

Concreet

 • HIER vindt dat de kernen/wijken/buurten en de inwoners de basis van het sociaal domein zijn. We willen daarom een actieve bijdrage leveren aan de versterking van initiatieven in de kernen. Waar inwoners het zelf doen, worden zij gefaciliteerd door de gemeente en professionele organisaties.
 • In kernen, wijken en buurten waar dat nodig is, worden initiatieven gestimuleerd en ondersteund door professionals van de welzijnsorganisaties. Er komen budgetten voor projecten die de leefbaarheid bevorderen.
 • HIER vindt dat de samenwerking en afstemming tussen professionele zorg- en dienstverlening en de zogenaamde informele zorg (onder meer mantelzorgers, vrijwilligers, netwerk van familie/vrienden) verder ontwikkeld moet worden.
 • Idealiter is de professionele zorg ondersteunend aan de cliënt en zijn eigen netwerk. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat professionals flexibel zijn (ook buiten kantoortijden bereikbaar) in tijd voor overleg en afstemming.
 • HIER vindt het belangrijk dat ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, toegankelijk, effectief en nabij is georganiseerd. Om dit te realiseren zijn ontmoetingspunten in elke kern of wijk essentieel. In deze ontmoetingspunten werken vrijwilligers en professionals nauw samen.
 • Meierijstad vergrijst in de komende decennia. HIER zet gericht in op innovatieve en integrale aandacht (op de terreinen wonen, zorg en welzijn) voor dit groeiende, complexe vraagstuk. Door voldoende voorzieningen en faciliteiten in dorp of wijk zorgen we er met elkaar voor dat onze inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 • Meierijstad is en blijft een dementievriendelijke gemeente.
 • Om tegemoet te komen aan de woonbehoefte van ouderen, zetten we in op nieuwe combinaties van wonen en zorg.
 • Samenwerking is essentieel. HIER streeft naar een strategisch overleg met onze belangrijkste maatschappelijke partners op het terrein van Werk, Wonen, Zorg en Inkomen.
 • De seniorenraad en de KBO kring blijven belangrijke convenantpartners.
 • Gezien het feit dat niet iedereen even digitaal vaardig is, is het van belang hier aandacht voor te hebben in de communicatie en uitvoering.
 • HIER streeft naar één Welzijnsorganisatie voor heel Meierijstad vanwege inhoudelijke en efficiencyoverwegingen.
 • HIER wil kinderen en jongeren meer betrekken bij de ontwikkelingen in Meierijstad. We hebben nu een kinderburgemeester die de stem van kinderen vertegenwoordigd maar dat is in onze visie nog te beperkt. Het is zaak om ook jongvolwassenente betrekken bij plannen en beleid.

Per kern

 • HIER is enthousiast over Leefgoed Veghel waarin veel partijen intensief samenwerken aan wonen en welzijn en wenst deze samenwerkingsvormdaarom ook uit te rollen in Sint-Oedenrode en Schijndel.
 • HIER wil onderzoeken of de kloostertuinen in de kern Schijndel alsnog bebouwd kunnen worden waarbij een combinatie tussen wonen en zorg het uitgangspunt is, met inachtneming van behoud van groen.
 • HIER vindt het belangrijk om vol voor de ontwikkeling van Wijhoven in Wijbosch te gaan in samenwerking met verschillende partners.
 • Het is van belang dat er centraal in de Kern Sint-Oedenrode een inlooppunt is voor het ‘sociaal domein’. HIER wil de opties verder onderzoeken om bijvoorbeeld het bestuurscentrum, Odendael of Mariendael hiervoor geschikt te maken samen met verschillende gebruikers. Hierbij is de inhoud het uitgangspunt, niet de stenen.
 • Nijnsel dient een ontmoetingspunt te behouden.
 • HIER zet zich in Boskant in voor het behoud van de dorpswinkel.